Институции

Подписано е Споразумение за обществен ред и сигурност в Пещера

Пещера. Кметът на Община Пещера Георги Козарев и гл. инспектор Атанас Топчиев- началник РУП- Пещера подписаха Споразумение за обществен ред и сигурност. Целите са повишаване на ефективността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в общината, в изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2012-2013 година. В споразумението са предвидени превенция на престъпленията против личността и собствеността, превенция сред децата и младежите, мерки по опазване на селскостопанското имущество, повишаване безопасността на движението на територията на общината. Контрол по изпълнение на мероприятията залегнали в Споразумението ще се извършва ресорно по административен ред в зависимост от компетентността на съответния орган. Отчет на изпълнението и постигнатите резултати, под формата на доклади ще се извършва на шестмесечие публично пред Общински съвет Пещера.

Коментари