Институции

“Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1”

Във връзка с реализация на проект   “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1” на 16.03.2017г. в сградата на Общинска администрация Пещера се проведе встъпителна пресконференция.

Проектът се изпълнява от Община Пещера по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” и е на обща стойност 1 973 649,76 лв.

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари