Институции

Пещера ще получи единствено средства за енергийна ефективност по „Региони в растеж“

Община Пещера ще може да разчита на 10 707 054,43 лв. по ОП”Региони в растеж”. Това стана ясно след като Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува проект на насоките за кандидатстване. Като община от 4-то ниво на националната полицентрична система Пещера може да кандидатства единствено по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Целта на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в 28-те общини от последното ниво.
Община Пещера ще може да направи едно проектно предложение за общински административни сгради, по едно отделно проектно предложение за държавни административни сгради за всеки отделен партньор-държавна институция. Също така ще може да изготви по един проект за образователна, културна и социална инфраструктура.В същото време има право на неограничен брой проектни предложения за жилищни сгради, като всяко следва да включва най-малко три обекта на интервенция (сгради).
Община Пещера обаче няма да може да кандидатства за пътна инфраструктура и градска среда.
Припомняме, че още три общини в област Пазарджик попадат в обхвата на „Региони в растеж”. Това са Пазарджик, Велинград и Панагюрище. Те обаче са в по-високото трето ниво и ще получат съответно по 26 038 757,00 лв., 16 043 138,00 лв. и 14 963 365,00 лв. Кметовете на тези три общини получиха правомощия сами да избират и оценяват проектите, които да бъдат финансирани от програмата.

Коментари