Институции

Пещера спечели 832 124 лв. по Проект

Пещера. На 16февруари Община Пещера сключи договор с МРРБ за финансиране на проект “Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст в община Пещера” на стойност 832 124,53 лв. Проектът предвижда изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3- годишна възраст, чрез ново строителство на сграда, обзавеждане и оборудване на помещения, обучение на персонала и финансиране дейността на центъра. Обектът е включен в националната карта на планираните резидентни услуги по ОП “ Регионално развитие “ 2007 – 2013 г., приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, операция 1.1 : „Социална инфраструктура“, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1 – 12 /2011 г. „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ Бюджетна линия: BG161РО001/1.1-12/2011 г. Предвижда се  Центърът да бъде изграден на площ от 3.030 дка в района на бившата казарма в град Пещера. Дванадесет деца с увреждания ще ползват услуги близки до семейната среда,  в уютна едноетажна сграда със застроена площ от 438,76 кв.м. В останалата незастроена част от терена се предвижда да бъдат изградени алеи, зелени площи, площадка за игра и паркинг, който да обслужва нуждите на Центъра. Към настоящият момент в различни домове за деца с увреждания в страната има настанени 8 деца с родители с постоянен адрес в община Пещера и 5 деца от Община Брацигово. Част от тях при реализиране на  Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” ще бъдат реинтегрирани по постоянен адрес на родителите и ще могат да ползват комбинирано услугите на Центъра за настаняване от семеен тип, който ще бъде изграден и съществуващия в гр. Пещера – Дневен център за деца и младежи с увреждания.

Коментари