Култура Общество

Пещера имаше своята шарена „Бяла приказка“

Пещера. С емоционален и шарен концерт завърши празничната програма на Община Пещера. Десетки деца от различни учебни заведения се качиха на сцената и представиха палитра от танци и песни на различните култури, на сцената се чуха както народни ритми, така и рок. Участници и зрители, бяха поздравени от кмета Николай Зайчев.

 

Община Пещера е бенефициент по сключения Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерство на образованието и науката, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Община Пещера за изпълнение на проект  „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проект  “Шарени мъниста” е в размер на 665 659.59 лв. Проектните дейности ще се изпълняват 30 месеца, в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ и училищата в гр.Пещера: Начално училище „Михаил Каролиди“, Начално училище „Михаил Куманов“, Основно училище „Св.Патриарх Евтимий“, Основно училище „Петко Рачов Славейков“, Основно училище „Любен Каравелов“, Средно училище „Св.Климент Охридски“, Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ и Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“.

Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за повишаване броя на успешно интегрираните в образователната система на община Пещера ученици от маргинализираните общности, включително роми чрез комплексен подход на интерактивни педагогически взаимодействия. 

В рамките на проекта ще се изпълняват следните дейности: диагностика на родители и ученици за интеркултурна компетентност; работилница за толерантност; ученически лагери; всеки има талант; празници на града; информираност и публичност, както и организация и управление.

Коментари