Институции

Петдесет и трето заседание на Общински съвет- Пещера ще се проведе на 27 юни

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на  петдесет и трето заседание на   Общински  съвет, което ще се проведе на 27. 06. 2019 г.   / четвъртък / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

2. Информация за работата с еврофондовете за периода месец юни2018г. – месец юни2019г.

3. Вземане на решение за задължаване на Кмета на Община Пещера да предостави информация за заплатите на работещите в общинска администрация  по длъжности.

4. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2019г. и разчета за капиталови разходи за 2019г.

5. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.501.75 по КККР на с. Радилово /УПИ ХI-75 по ПУП на с. Радилово/, кв.10 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 38-39 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с. Радилово, Община Пещера.

6. Обособяване на общински полски път за осигуряване на достъп до поземлени имоти 56277.3.19; 56277.3.23;56277.3.28; 56277.3.29; 56277.3.32; 56277.3.33; 56277.3.193; 56277.3.205 гр. Пещера КККР, одобрени със Заповед –РД-18-62/15.12.2014г. местност „Узун драгасия“, гр. Пещера.

7. Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр. Пещера.

8. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 56277.3.70 находящ се в местността „Узун драгасия“, в землището на гр. Пещера.

9. Придобиване на имоти, собственост на ПК „Напредък“, с. Радилово, представляващи идеални части от поземлен имот с идентификатор 61371.501.326 и самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 61371.501.326.6.1 и 61371.501.326.6.2. 

10. Питания.

Коментари