Любопитно

Още яснота по оптимизирането на училищната мрежа в Брацигово

Брацигово. Във връзка с доклад на Сметната палата и публикации в средствата за масово осведомяване относно усвояването на средствата по НП „Оптимизиране на училищната мрежа“, Общинската администрация в Брацигово прави следното уточнение:

През 2009г. със Заповед №РД 14-24/24.04.2009 г. и № РД 14-25/24.04.2009 г. на Министъра на образованието и науката в община Брацигово бяха закрити ОУ“Отец Пайсии“ с. Равногор и ОУ“Васил Априлов“ с. Козарско. 
На основание чл.34, ал.1 и 2 от Закона за устройство на държавния бюджет , във връзка с §74 по ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г., в изпълнение на Решение на Министерски съвет №146 от 12.03.2009г. за приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование и писмо №0201-565 от 29.10.2009г. на Министерство на образованието, младежта и науката за разпределението на средствата за класираните програми по модул „Оптимизация на училищната мрежа“ община Брацигово е получила средства в размер на 230 000 лв.
За обезщетения на персонала на двете училища са изплатени 20 000 лв. Средствата в размер на 210 000 лв., останали като преходен остатък на община Брацигово към 31.12.2009 год. са заложени в инвестиционната програма на общината за 2010 год. приета с Решение № 438/26.03.2010 г. на Общински съвет град Брацигово, както следва:
1. Съфинансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 за прилагане на мерки за енергийна ефективност за НУ“В.Петлешков“ гр. Брацигово – 80 000 лв. Средствата в размер на 40 000 лв. са от неусвоените средства по Модул „Оптимизация на училищната мрежа“, а останалите 40 000 лв. са от бюджета на самото училище.
2. Съфинансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 за прилагане на мерки за енергийна ефективност за СОУ „Н.Будители“ гр. Брацигово – 120 000 лв. Средствата са изцяло от неусвоените средства по Модул „Оптимизация на училищната мрежа“.
3. Съфинансиране за изграждане на ОВ инсталация и ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с.Исперихово – 103 000 лв. Средствата в размер на 50 000 лв. са от неусвоените средства по Модул „Оптимизация на училищната мрежа“, а останалите 53 000 лв. са от бюджета на самото училище.
През 2010 год. Община Брацигово кандидатства по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 год.по схема BG161PO001/4.1-03/2010, „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини. Съгласно Решение №РД-02-14-1882/04.11.2010 г. нашите проектни предложения са класирани в Списък с проектни предложения, одобрени за финансиране, но нефинансирани поради недостатъчен финансов ресурс. Това е причината тези причина средствата в размер на 210 000 лв. да останат неусвоени към 31.12.2010 г. и отново са включени в инвестиционната програма на община Брацигово за 2011 год. приета с Решение № 590/24.02.2011 г. на Общински съвет гр.Брацигово.
С писмо №99-00-6-3050 от 24.06.2011 на МРРБ – Община Брацигово беше уведомена за предстоящата възможност да се финансира горе описаното проектно предложение. Изпълнявайки указанията на УО на ОПРР в края на 2011 година Община Брацигово стартира процедура за обществена поръчка и възлагане на строителството по проекта.С Решение № 77/27.02.2012 година на общински съвет Брацигово предвидените средства в размер на 210 000 лв. са включени в инвестиционната програма на Община Брацигово за 2012 година.
На 27.02.2012 год. между община Брацигово и Министерство на регионалното развитие и благоустройството се сключи Договор № BG 161PO001/4.1-03/2010/056, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура – СОУ“Народни будители“, НУ“Васил Петлешков“ и ОДЗ“Божура Фурнаджиева“ гр. Брацигово. 
Предвидените средства в инвестиционната програма на Община Брацигово ще бъдат усвоени по предназначение за дейности по образователната инфраструктура.

Коментари