Институции

Очакват се становища относно Проект на Правилник за дейността на ОП „Общинска охрана“

Пещера. Община Пещера публикува на е- страницата си проект на Правилник за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Общинска охрана“. Причините, които налагат приемането му са обстановката на територията на община Пещера относно нарушенията на обществения ред, безопасността на движението, управлението на отпадъците и други нарушения, които не осигуряват нормалния начин на живот и спокойствието на гражданите. За охрана на централния градски парк и крепостта „Перистера“ ще се сключват договори с охранителни фирми, гласи Правилникът. За охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника също така ще се сключват договори с охранителни фирми. Съгласно чл.52 от Закона за общинската собственост с решение на Общинския съвет може да се създаде общинско предприятие „Общинска охрана“ като специализирано звено на Общината за изпълнение на тази местна дейност, финансирана от общинския бюджет. Общинското предприятие ще осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от Общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Чрез създаването на Предприятието ще се създаде възможност за самоохрана на обекти – собственост на Община Пещера и ефективен контрол за спазването на наредбите на Общински съвет – Пещера.
Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата peshtera.bg, Община Пещера приема предложения и становища относно проекта на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинска охрана“ към Община Пещера.

Коментари