Институции

Официално приключи проекта да саниране на сгради по ЛОТ 2

Пещера.На заключителна пресконференция, в която участваха кметът на Община Пещера Николай Зайчев и ръководителят на проекта Стела Павлова, бяха представени резултатите от реализирането на проект «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”:

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 772 030.16  лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта бе повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Подобряването на енергийната ефективност на обхванатия жилищен фонд ще допринесе за по-високо качество на образование и живот в общината и нови възможности за икономическо и социално развитие, което ще подпомогне реализацията на потенциала на Пещера като опорен център от 4-то ниво.

На практика, реализацията на проекта, оказа пряко положително въздействие върху 27 домакинства, 53 човека, 10 жилищни сгради и 27 етажни собствености.

След представянето на резултатите от проекта, представители на сдруженията на собствениците получиха от кмета Николай Зайчев удостоверения за въвеждане на обекти в експлоатация.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0114 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари