Институции

От 6 октомври без други застрахователни стикери по колите, освен за Гражданска отговорност

От 6 октомври полицейските служители започват да осъществяват контрол по спазването на разпоредби в Кодекса за застраховането /КЗ/, обнародвани в Държавен вестник на 5 юли 2011 година, но влизащи в сила от 6 октомври 2012 година.
Припомняме, че с чл. 186а, ал. 1 от КЗ е въведена забрана за поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това моторно превозно средство. Забраната не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, в това число и за стикерът, указващ наличието на валидна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Забраната не попада и върху знаци, белези или други индикации, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със сключването на застрахователния договор когато:
– Моторното превозно средство е собственост на същото лице или е взето от него под наем, на лизинг или на друго правно основание, за което има сключен договор;
– Тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама, сключен с физическо или юридическо лице, което е собственик, ползвател, наемател или лизингополучател на моторното превозно средство, върху което са поставени съответните знаци, белези или други индикации.
В чл. 315а от КЗ е определена глоба в размер на 50 лева на лица, които управляват моторни превозни средства с поставени знаци, белези или други индикации в нарушение на забраната по чл. 186а, ал. 1, с изключение на тези по чл. 186а, ал. 3, или на такива, които представляват микрогравировка, когато тя пряко или косвено не указва наличието на сключен застрахователен договор. При констатиране на нарушения ще се съставят актове.

Коментари