Култура

От 1 януари всяка болница ще бъде длъжна да съобщава за ражданията online

Написано от Пещераинфо

От 1 януари всяка болница в страната ще бъде длъжна да съобщава за ражданията, които са извършени в нея. Информацията ще се подава в електронния регистър на МЗ. Това ще даде възможност да се повиши контрола над лечебните заведения и да се осигури максимална сигурност и качество за пациентите в тях. Също така ще помогне за вземането на своевременни управленски решения.

Данните за ражданията ще се подават от всяка болница с АГ-отделение до 24 часа от извършването им. Вписването ще се осъществява от оторизиран специалист, който ще носи персонална отговорност за достоверността на данните и ще влиза в системата с електронен подпис. В регистъра ще се подава информация за мястото, датата и часа на раждането, данни за майката и за детето – пол, килограми, състояние, ръст, както и как е протекло самото раждане. Също така ще се вписва кой лекар е водил раждането, дали бременността е ин витро и дали майката се отказва от детето си.

Регистърът ще се намира в изчислителния център на МЗ в НМКЦ и ще се поддържа от отдел „Електронно здравеопазване“. Изграждането му струва 28000 лв. Достъп до пълната информация в регистъра ще има МЗ, а всеки човек ще може да вижда в реално време колко деца са се родили в отделните области на страната.

Регистърът на ражданията е вторият електронен регистър, който създава МЗ през тази година – първият беше на инвазивната кардиология. Дейността на ведомството в тази посока ще продължи и занапред. Със средства  по ОП „Развитие на човешките ресурси” ще се финансира изграждането на следните електронни услуги:

Интегрирана електронна здравна система

МЗ получи 9.7 млн. лв. за изграждането на интегрирана информационна система в здравеопазването. Средствата се предоставят от ЕСФ по схема „Национална здравно-информационна система“ на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а срокът за реализирането на проекта е 27 месеца. С изграждането на информационната система МЗ има за цел да подобри ефективността и управлението на здравеопазването, а оттам и качеството на предлаганите медицински услуги. Интегрираната информационна система ще дава възможност за по-добър контрол на процесите в здравеопазването чрез обмен на информация в реално време. Чрез нея ще се събират данни за оказаните здравни услуги в страната, броя преминали пациенти, разходите за диагностика и лечение, извършваните скринингови програми. По този начин всеки един медицински преглед или операция ще бъдат отчитани в момента на извършването им. Част от нея е изграждането на електронна рецепта, електронно досие на пациента, което ще залегне и в основата на електронната здравна карта. Освен това електронната система ще свърже информационните системи на НЗОК, НЕЛК, НАП и др. По време на проекта да ползват системата ще бъдат обучени и 1000 здравни служители и 7000 доставчици на здравни услуги.

 – Регистър на ТЕЛК и НЕЛК

Проектът ще струва 798 хил. лв. и трябва да е готов до края на 2012 г. В него е предвидено да се обучат и включат 360 лекари и 250 немедицински лица от системата на медицинската експертиза. Проектът има за цел да свърже чрез единна система всички структури на ТЕЛК, НЕЛК и РКМЕ. По този начин те ще могат да обменят данни по електронен път и по-бързо да се извършва освидетелстването на хората, както и да се засили контрола над тази дейност. Електронната система предвижда да има връзка и с други заинтересовани институции като НОИ, НЗОК, МТСП и др.

Регистър на трансфузионната хематологията

МЗ получи 550 хил. лв. за изграждането на Национална система по трансфузионна хематология. Информационната система ще свърже Националния център по трансфузионна хематология с четирите регионални центъра, 23-те отделения по трансфузионна хематология и 38-те лаборатории към многопрофилни болници. В нея ще постъпва информация в реално време за наличието и постъпилата кръв от дарители. Това ще даде възможност да се намали брака на кръв, както и риска от инфектирането й.

– Информационна система за онкологичните заболявания

Тази система ще подпомага ранното откриване на онкологични заболявания и се разработва по проекта „Спри и се прегледай”. В нея ще фигурират всички лечебни заведения, които се занимават с тази дейност, както и пациентите, които ще бъдат поканени за скринингов преглед. Така ще се отсяват рисковите групи и ще се увеличи възможността за откриване на ракови заболявания на ранен етап.  които ще се приканват на профилактични прегледи. Регистърът трябва да стартира през 2012 г.

Регистър по акредитацията на лечебните заведения и обучението на медицинския персонал

 –  Регистър на медицински изделия – изграждането му ще струва около 150 хил. лв. В него ще се регисрират всички медицински изделия, заплащани с публични средства. Регистърът ще бъде публичен и ще стои на сайта на ИАЛ. С този проект ще се повиши обществената информираност и ще се подпомогне възможността за контрол при разходването на средствата за медицински изделия. Ще се постигне прозрачност на процесите и избягване на злоупотреби при заплащането на медицинските изделия с обществени средства.

Коментари