От Горско стопанство-Пещера: 91% в града и 100% в селата са получили заявените дърва за огрев

Пещера.Във връзка с подадени заявления от граждани за дърва за огрев, съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2,т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ви информираме, че в ТП ДГС „Пещера“ са постъпили 1443 бр. заявления за … Продължете с четенето на От Горско стопанство-Пещера: 91% в града и 100% в селата са получили заявените дърва за огрев