Институции

От Горско стопанство-Пещера: 91% в града и 100% в селата са получили заявените дърва за огрев

Пещера.Във връзка с подадени заявления от граждани за дърва за огрев, съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2,т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ви информираме, че в ТП ДГС „Пещера“ са постъпили 1443 бр. заявления за дърва за огрев от гражданите. Към 08.10.2018 г. са изпълнени 1316 бр. заявления, от които 1199 бр. са получили дърва за огрев, а 117 бр. са отказали или няма връзка с дадените от заявителите телефонни номера. Заявленията, които не са изпълнени към същата дата са 127 бр.

ТП ДГС“Пещера“ ще продължи с изпълнението на оставащите неизпълнени заявления до края на календарната година.

Цената на дървата за огрев по ценоразпис, съгласно чл.71, ал 5, т.1 и чл.71 ал.1,т.4 за 1 куб.м. е како следва:

  • широколистни/бук, габър/ – 42.00 лв. с ДДС
  • широколистни/зимен дъб/ – 43.20 лв. с ДДС
  • широколистни/трепетлика/ – 28.80 лв с ДДС
  • иглолистни/смърч, ела, бял бор, черен бор/ – 33.83 лв.

ТП ДГС „Пещера“ не разполага със собствен транспорт, поради тази причина транспортът се осъществява от лицензирани фирми за транспорт на дървесина.

08.10.2018 г.

гр.Пещера

дърва от склад – 91,1%

подадени заявления – 1443бр.

изпълнени заявления- 1316 бр.

дърва самодобив – 41,9%

по списък – 536 човека

дадени разрешителни – 225 човека

с.Радилово

дърва от склад – 100%

подадени заявления – 352 бр.

изпълнени заявления – 352 бр.

дърва самодобив – 54,3%

по списък – 116 човека

дадени разрешителни – 63 човека

 

с.Капитан Димитриево

дърва от склад – 100%

подадени заявления – 139 бр.

изпълнени заявления – 139 бр.

дърва самодобив – 0%

по списък – 0 човека

дадени разрешителни – 0 човека

 

Справката е от ТП ДГС „Пещера“

Коментари