Институции Общество Политика

Отчетът на кмета: Финанси и бюджет. Заключение

Община Пещера през 2017 бе финансово стабилна.

Собствеността на община Пещера от нефинансови дълготрайни активи е малка на брой и също така е не атрактивна. През различни бюджетни години планираните приходи от продажба на нефинансови дълготрайни активи не се изпълняваха, т.е. планираха се кухи обеми.

При съставяне на проекта за бюджет за 2017 г. Община Пещера прие съвсем нов подход, като в първоначалния бюджет за 2017г. няма планирани приходи от продажба на частна общинска собственост т.е. приходи от нефинансови дълготрайни активи.

И тъй като постъпления от продажба на общински нефинансови активи дават отражение на капиталовите разходи при обсъждането на проекта за бюджет за 2017 г. в Общинския съвет, част от общинските съветници направиха предложения да се предвидят средства от продажба на общинска собственост в размери, с които да се финансират предложени от тях капиталови разходи.

На направените предложения и в защита на внесения проект за бюджет на общинските съветници  беше напомнено, че негативната практика на залагане на кухи обеми на приходи от продажба на собственост, приходи, които не се реализират в последствие е един от проблемите водещ до натрупването на дефицит, че необезпечените с приходи разходи водят до просрочени задължения на Община Пещера и създават финансови проблеми.

А просрочените задължения са предпоставка за поставяне на общината в ситуацията, в която тя да е застрашена от запориране на сметки и затрудняване на оперативната й работа, водеща до проблеми при обезпечаването и осигуряването на социалните услуги за гражданите.

Общинските съветници бяха запознати  с фискалните правила и параметри по Закона за публичните финанси, които през 2017 г. са задължителни за общините, след тригодишния преходен период, необходим за привеждане в съответствие с изискванията на закона, както и с изменението на Закона за публичните финанси от 2016 г., с което изменение са въведени  условия за определяне на общини с финансови затруднения и правила за тяхното оздравяване.

Едно от  условията  да не попаднем в списъка общините с финансови затруднения  е размерът на просрочените задължения, които надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината и бюджетното салдо през последните три години да е отрицателна величина за всяка една от трите години.

В тази нова финансова среда считаме, че е необходимо  първо да си съберем приходите от нефинансови дълготрайни активи, а след това с решение на общинския съвет да се извърши актуализация на бюджета по приходите и разходите за финансиране на предложени от общинските съветници капиталови разходи в разчета за финансиране на капиталовите разходи.

През 2017 г. с три решения на общинския съвет бе актуализиран бюджета и разчета за капиталови разходи за 2017 г.

Предварителен  отчет на бюджета за 2017 г.  е в размер на 11 444 197 лв., от които  7 214 850 лв. за държавно делегираните дейности,  258 347 лв.  за дофинансиране на  държавно делегираните дейности и  3 971 000 лв. за дейностите местна отговорност.

Общо собствени приходи  са в размер на 3 546 012 лв.

Училища и ДГ са реализирали собствени приходи в размер на 40 697 лв.

По първоначален отчет данъчни приходи на общината са в размер на 1 466 556 лв., а неданъчните приходи в размер на   2038 759 лв.

От ПУДООС са получени средства в размер на  19 944 лв., с които са финансирани 3 бр. проекти – на ОУ „Св.Патриарх Евтимий“, ДГ „Деница“ и проект в кметство с. Капитан Димитриево.

Погашението по дългосрочния заем към ФЛАГ за съфинансиране на водния цикъл на гр. Пещера  е в размер на  87 600 лв. Разходите за лихви  и такси за облигациоония заем и заема към ФЛАГ са в размер на 149 797 лв.

Размерът на таксите по ЗУО платени през 2017 г. е 252 000 лв.

За дейностите по образование са отчетени разходи в размер на 5 272 171 лв. , като за  основен ремонт на външна и вътрешна канализация и хидроизолация на приземен етаж на ДГ "Иглика" са изплатени  24 899 лв.

Разходите за здравеопазване са в размер на  201 281 лв.

Издръжката на домашен социален патронаж за 2017 г. е в размер на  214 806 лв., а за клубовете на пенсионерите и инвалидите в общината е в размер на  48 989 лв.

За  текущата издръжка на осветлението на улици и площади  са предоставени 243 825 лв. Капиталовите разходи за уличното осветление са в размер на 60 000 лв, от които 30 000 лв.за  основен ремонти и 30 000 лв. за изработване на технически проект "Обследване на съществуващо улично осветление и проектиране на ново енергоспестяващо улично осветление на гр. Пещера, с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

За ремонт и поддържане на уличната мрежа  са изразходени 508 329 лв., от които 184 765 лв. за текущ ремонт . През 2017 г. се достави машина за полагане на пътна маркировка в размер на  10  914 лв. и превозно средство за пътна поддръжка за ОП"ЧПОИ"  83 820 лв.

За поддържане на озеленяването в града са изразходени  61 898 лв.

За поддържане на чистота в общината са изразходени  856 658 лв.

Закупени бяха контейнери 4 куб. за битови и строителни отпадъци  за    20 917 лв.

През 2017 г. за спортни бази за спорт за всички се изразходиха  115 135 лв., от които на спортните клубове  се предоставиха  субсидии в размер на  67 895 лв.

За читалища в общината от местните приходи се предоставиха 10 000 лв.

Издръжката на  музейните сбирки и художествената галерия с местен харакер  е в размер на 104 394 лв.,  Извърши се подмяна на  механизма на часовника на часовникова кула "Сахата" гр. Пещера за 4 920 лв. Издръжка на Крепостта  „Перистера“  е в размер на 63 252 лв.

За организиране на културните празници в града и кметствата бяха предоставени  87 914 лв. , от които от  дарения 24 500 лв.

С ПМС 247/07.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия се предоставиха средства за

  • „Укрепване на склонов участък при км 27+500 на общински път PAZ 1181 „Дорково – Костандово – лет. „Св. Константин“ – Пещера“ за етапно изпълнение” – 215 000 лв.
  • „Укрепване на общински път PAZ 1181 „Дорково – Костандово – лет. „Св. Константин“ – Пещера“, при км 40+880, гр. Пещера” – 49 135 лв.

Предостави се  дарение в размер на 25 000 лв. за извършване на текущ ремонт на санитарните възли и вътрешно боядисване на сградата на РУ на МВР гр. Пещера

С  ПМС се предоставиха допълнително средства в размер на  2 995 000 лв. за Реконструкция на улица "Хан Пресиян" гр. Пещера

За санирането на публичните и жилищни сгради в гр. Пещера от ОП „Региони в развитие“ 2014-2020 г. се усвоиха капиталови разходи в размер на  4 365 149 лв.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 В заключение, бих искал да обобщя, че настоящия отчет макар да не детайлизира изпълненото от Общинска администрация през 2017 г.,  е част последователна управленска програма. Не смятам , че това което е свършено като работа е малко , но ми се иска още повече през следващите години да вдигнем темпото  и резултатността от прилагането на публичните политики. Бързи резултати  и лесни за реализирани политики,  няма. Не и в нашия обществен контекст. Все пак ми се иска да вярвам , че усилията, които полагат служителите в общинска администрация са резултативни и правилни . В този смисъл, ги приемам като част от една широкообхватна стратегия , преди всичко ориентирана към резултати.

 Опитахме се да бъдем финансово стабилни, да спазваме строгата бюджетна дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното използване на финансовите възможности на външното финансиране.

 Община Пещера работи усилено по поетите ангажименти за реализацията на инвестиции, насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с базисната инфраструктура, качеството и естетиката на градската среда, образователните и социални потребности, туристическия и културен потенциал на града. Надявам се че сме стъпили на правилната пътека , която ще ни доведе до все по- високи резултати в усилията ни да задоволяваме нарастващите потребности на нашите съграждани .

Искам да благодаря на служителите на общинска администрация Пещера , които през годината с работата си допринесоха за процеса на израстване на местното самоуправление. Благодаря на този екип, който с цената на много труд , успя да реализира сериозна и амбициозна програма и да постигне целите, които си поставихме.

Благодаря на Общински съвет Пещера, на общинските съветници, който в конструктивен диалог даваха правилната посока за развитието на процесите и политиките в Общината.

Добра бе работата и с всички партньорите , фирми изпълнители на обществени поръчки,  които спомогнаха за реализацията на идеите и проектите ни .

 Най – вече, благодаря на своите съграждани, които с търпението и подкрепата си,  придават истински смисъл на нашата работа. Убеден съм, че сме на прав път в задоволяването на обществените потребности и със съвместни усилия и вяра, ще превърнем Община Пещера  в спокойно и уютно място за нашите деца.

Коментари