Институции Общество Политика

Отчетът на кмета: През 2017 стартираха проекти за над 7 милиона лева

Пещера.По време на редовното заседание на ОбС-Пещера кметът Николай Зайчев направи отчет на програмата за управление на Община Пещера  за  2017г. В няколко дни Пещераинфо ще ви запознае с обстойния отчет. Днес  ви представяме свършеното в част икономика и инфраструктура:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приключи втората година от Мандат 2015 – 2019, която затвърди твърдението ми пред гражданите на Община Пещера, че четири години ще бъдат динамични и нелесни. През 2017г. заложихме отново  на открито, диалогично и честно управление, както и на приоритетно привличане на външен финансов ресурс.

В подготвената от мен Програма за управление 2015 – 2019 се ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Община Пещера в модерна европейска община с устойчиви резултати в развитието на Пещера, Радилово и Капитан Димитриево, добро и принципно управление на Общината.

Община Пещера продължи да работи по поставените дългосрочни цели за  социално – икономическо развитие, като резултатите са показателни за правилността на процесите и поетия път на развитие.

2017 година, се оказа година на бързоразвиваща и динамична среда, в която дейностите от местно значение, които законът е регламентирал като компетентност, на Общината в сферата на общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма, бяха реализирани на високо ниво

В същото време 2017 г. бе година, в която Община Пещера бе катализатор на важни процеси, проводник на стратегически политики, възложител на многомилионни договори за инвестиции в публична и частна инфраструктура.

Отново действията ни се основаваха на следните принципи за управление, залегнали в управленската ни програма:

Основополагащият принцип на управление е законността. Върху законна основа се гради здрава администрация.

Вторият принцип е равенството, независимо от пол възраст и религиозна, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Третият принцип, е прозрачна администрация ефективна, ефикасна, и икономична в своята работа, под гражданския контрол на обществеността.

Не на последно място – политика на съгласието и баланс на обществените интереси.

  1. ИНФРАСТРУКТУРА, ИКОНОМИКА

Ако през 2016 г ние заложихме основно на планирането, защото това е процес, който е най- важен в привличането на публични средства, спазвайки всички законови и поднормативни правила, то 2017г. можем да кажем, че бе годината на реализиране на проектите.

Реализирахме проектите от средствата за капиталова програма, формирани от собствени приходи и целеви от държавния бюджет , но сме доволни че проведохме политиката на общинското ръководство, насочена към привличане на средства от фондовете на Европейския съюз., насочени към съвременна инфраструктура.

2017г бе годината за реализация на проектите с европейско финансиране, които успяхме да спечелим. Основно това е възможността, която ни дава ОП“ Региони в растеж“. Всички средства, които тази програма ни дава са усвоени, изпълнили сме я на 95 %.

28 общини у нас попадат в мярка саниране на публични и частни сгради. Това са общините от т.нар. Четвърто ниво. 39-те големи общини имат възможност да реализират доста повече дейности.

Изпълнявахме енергоспестяващи дейности на 4 публични сгради и 41 частни. Успяхме  бързо да подготвим и стартираме обществените поръчки за строителството. Нямахме обжалвания  на процедурите за избор на изпълнител и по-възможно най-бързия начин сключихме договори с изпълнителите. В строителния сезон отхвърлихме по-голямата част от работата по сградите, като само два жилищни блока са със спрени дейности, като техните договори ще продължат да се изпълняват след зимния сезон. Средствата, които се отпускат на Община Пещера за програмния период по ОП“ Региони в растеж“ през 2020г.   ще бъдат усвоени много преди приключване на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

Нямахме успех по Плана за развитие на селските райони. За съжаление за нашата област тези проекти не бяха оценени приоритетно. Когато вече подавахме предложенията бяха променени критериите за кандидатстване. Приоритет бе даден на Северозападна България. С 3 точки бяха завишени даваните точки за проектите на общините от този регион. Другият проблем, така да се каже, се оказа ниската безработица в нашата община. Това ни лиши от още 5 точки.

Ние кандидатствахме с ремонт на улици за около 2 милиона лева и за близо 6 млн. за ремонт на пътя Пещера- Свети Константин. Все още продължава оценяването на мярката, по която кандидатстваме с общинския път, но за улиците при променените условия нямаме шанс. Причините за неуспеха са чисто обективни, като се надяваме на отваряне на новите мерки по ПРСР 2014-2020.

Във връзка с протеклите процеси по планиране и подготовка през 2016г. на проектни предложение за привличане на средства от фондовете на Европейския съюз, се сключиха 12бр. Договори за безвъзмездно финансиране на обща стойност от  7 686 870,19 лв.

Също така на база протеклите процеси по планиране и подготовка през 2017г. на обществени поръчки се проведоха, всички необходими обществени поръчки за избор на, съответните изпълнители по съответните проектни предложения и в тази връзка са сключени 78 бр. Договори на обща стойност от 7 805 305.48 лв. с ДДС.

 

 РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Стойност

Кол.

 

 

 

Общо 12 бр.

 

Реализирани Проектни предложения по ОПРР – 2014 – 2020

7 474 860,57 лв.

10 бр.

 

ОДК

388 330,10 лв.

1 бр.

 

Общинска Администрация

677 762,20 лв.

1 бр.

 

РСПБЗН и РПУ

790 422,31 лв.

1 бр.

 

Ритуална Зала

207 999,99 лв.

1 бр.

 

ЛОТ-1
1. Златното кормило, гр. Пещера, ул. Цар Симеон „ № 1 , Вх.А и Вх.Б .
2. Родопи, гр. Пещера, ул. Цар Борис  I „№ 6, Вх.А и Вх.Б
3. Надежда,  гр. Пещера, ул. Петър Стайков №2А и ул „Никола Дуров“ № 10
4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3, гр. Пещера
5. Бор, ул. Михаил Такев № 1, гр. Пещера
6. Купена , град Пещера, ул. Михаил Такев № 37

1 973 649,77 лв.

1 бр.

 

ЛОТ-2
1. СГРАДА №11 гр. Пещера, ул. Петър Грънчаров № 3
2. СГРАДА №12 гр. Пещера, ул. Старата крепост № 2
3. СГРАДА №18 Апостолови  и  Шопови  ,  гр.  Пещера  ул.”Д-р  Петър Цикалов „№ 35
4. СГРАДА №20 гр. Пещера, ул. Професор Янко Тодоров № 1 и 1А
5. СГРАДА №21 ДА-Стаменови,гр.Пещера,ул.»Симон Налбант» № 34
6. СГРАДА №26 Лачеви- гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул. Симон Налбант № 41а
7. СГРАДА №27 гр. Пещера, ул. Михаил Такев № 128
8. СГРАДА №30 гр. Пещера, ул. Свети Константин № 15
9. СГРАДА №36 „СС Димови ,град Пещера, ул. Професор Янко Тодоров № 6”
10. СГРАДА №49 Виктория, гр. Пещера, ул. Св. Константин № 6-6а

776 717,78 лв.

1 бр.

 

ЛОТ-3
1. СГРАДА №13 гр. Пещера, ул. Александър Стамболийски № 28
2. СГРАДА №16 гр. Пещера, ул. Стефан Кънчев № 3 и 3А
3. СГРАДА №22 гр. Пещера, ул. «Гео Милев» №38А
4. СГРАДА №23 гр. Пещера, ул. Стефан Кънчев № 29А
5. СГРАДА №34 „град Пещера, ул. Александър Стамболийски № 50
6. СГРАДА №43 Цветна Хармония в град Пещера, ул. Св. Константин № 70
7. СГРАДА №44 град Пещера, ул. Св. Константин № 33 и № 33А
8. СГРАДА №46 град Пещера, ул. Гео Милев № 8
9. СГРАДА №48 Къща Рядкови, гр. Пещера, ул. Стефан Кънчев № 57
10. СГРАДА №50 сем.Ушеви, гр. Пещера, ул. Панорама № 15

641 040,29 лв.

1 бр.

 

ЛОТ-4
1. СГРАДА №15 Букет, гр. Пещера, ул. Беглика № 6
2. СГРАДА №17 Еделвайс гр. Пещера, ул. Беглика  № 2
3. СГРАДА №19 гр. Пещера, ул. Симон Налбант № 46
4. СГРАДА №29 ЖСК  Млада  Гвардия, гр. Пещера, ул. Г. Зафиров  №  33  и ул. Г. Зафиров № 35

1 061 911,06 лв.

1 бр.

 

ЛОТ-5
1. СГРАДА №14 Хубав дом, гр. Пещера, ул. Никола Донски № 5
2. СГРАДА №24 гр. Пещера, ул. Ангел Калоянов № 23
3. СГРАДА №25 гр. Пещера, ул. Йордан Ковачев № 47А
4. СГРАДА №28 гр. Пещера, ул. Йордан Ковачев № 23
5. СГРАДА №31 гр. Пещера, ул. Владо Рилски № 14
6. СГРАДА №35 „град Пещера, ул. Иван Цвеев № 8”
7. СГРАДА №37 „Попови къщи , град Пещера, ул. Христо Смирненски №4”
8. СГРАДА №39 „Филипови , град Пещера, ул. Васил Левски № 24”
9. СГРАДА №41 „Комбоянови къщи , град Пещера, ул. Михаил Такев № 4”
10. СГРАДА №45 град Пещера, ул. Веселин Стайков № 31
11. СГРАДА №32 гр. Пещера, ул. Коста Гьошев № 7 и 7А

899 660,21 лв.

1 бр.

 

Реализирано Проектно предложение по програма Еразъм +

 

 

 

„Две минути и половина до полунощ“

 270 100,00 лв.

1 бр.

 

Реализирано Проектно предложение по Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 

 

 

„Щастливи и успешни заедно“

26 404,20 лв.

1 бр.

 

Реализирано Проектно предложение по ОП за храни и/или основно материално подпомагане

 

 

 

„Осигуряване на топъл обяд“

32 586,40 лв.

1 бр.

1.2

На етап оценка на Проектни Предложения

7 750 651,16 лв.

2 бр.

1.2.1

по ПРСР 2014-20120

7 750 651,16 лв.

2 бр.

1.2.1.1

Рехабилитация на улици в населените места на Община Пещера

1 933 537,66 лв.

1 бр.

1.2.1.2

Реконструкция на общински път

5 817 113,50 лв.

1 бр.

 

Капиталовата програма на Община Пещера извън проектите с европейското  финансиране, бе изпълнена и включваше следните обекти:

 

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

ОБЕКТ

 

Основен ремонт на улично осветление на територията гр.Пещера

(Проектиране и извършване на монтажни работи на улично осветление)

Доставка на парково оборудване –Пейки за нуждите на община Пещера

Доставка на кошчета за боклук за нуждите на общинско предприятие

„Чистота и поддържане  на общинската инфаструктора “

Доставка и монтаж на автоматична поливна система на крепост „Перистера“ – гр.Пещера

Доставка на машина за пътна маркировка за нуждите на община Пещера

Изграждане на видео наблюдение на гр.Пещера

„Доставка и монтаж на 2 броя заслони

за спирка в с.Радилово, община Пещера“

Периодична доставка на 667 броя метални специализирани съдове за събиране на

битови отпадъци с вместимост 110 литра,  за нуждите на общинско предприятие

„Чистота и поддържане на  общинската инфраструктура“  гр.Пещера“

Периодична доставка на 27 броя метални специализирани съдове за събиране на битови

отпадъци с вместимост 1100 литра, 16 броя а вместимост 4куб.м.(Контейнери) за

битови отпадъци и 6 броя с вместимост 4куб.м.(Контейнери) за строителни отпадъци,

за нуждите на общинско предприятие „Чистота и поддържане на 

общинската инфраструктура“  гр.Пещера“

Доставка и монтаж на 2 броя дървени беседки в гр.Пещера

„Доставка на рекламни колонки -5 броя“

„Основен ремонт на вътрешна и външна канализация и хидроизолация на приземен етаж на

детска градина „Иглика“- гр.Пещера “

„Изграждане на поливна система на парк към площад „България“ гр.Пещера“                                                                                                    

„Дом на покойника“ в Централен гробищен парк представляващ

ПИ с № 019038/подземен имот с идентификатор 56277,2,405 по

кадастралната карта и кадастралните регистри/в местност“Копривец“

по КВС на гр.Пещера –довършителни работи 

„Частичен ремонт на покрив “с.Радилово – Читалище“

„Изготвяне на технически паспорт и обследване

 на язовирна стена в землището

на с.Капитан Димитриево“

„Извършване на предпроектни проучвания,

 включващи изпълнението на геодезически

проучвания в района на улица „Ангел Калоянов“от №20 до №34,

лабораторни изследвания на почвени образци,

геодезично заснемане на района и изготвяне на с

тановище относно наличие на свлачищни процеси “

  Доставка и монтаж на поставяемо

съоръжение обществена тоалетна в парк

към площад „България“, кв.11 гр.Пещера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

„Текущ ремонт на покривна конструкция

на музейна сбирка гр.Пещера“

Укрепване склонов участък на общински път

PAZ 1181 Дорково-Костандово – лет.Свети Константин –

 гр.Пещера при км. 40+880  гр. Пещера.

Укрепване склонов участък на общински път PAZ 1181

 Дорково-Костандово – лет.Свети Константин – гр.Пещера

 при км. 38+800  гр. Пещера

Укрепване склонов участък на общински път PAZ 1181

 Дорково-Костандово – лет.Свети Константин – гр.Пещера

 при км. 27+500  гр. Пещера.

 

Ремонтни пътни настилки на улични пътни мрежи на

 територията на Община Пещера

Особено внимание искам да обърна на Изграждането на територията на община Пещера видеонаблюдение. Успяхме с минимум средства да изградим система от 26 видео камери, разположени съгласувано с РПУ Пещера на входно изгодните артерии, възлови кръстовища и паркови зони. Реализира се един проект, който показа взаимодействието на местна власт и полиция.

Тъй като местните органи на властта отговарят за всичко, което се случва на територията на града, включително обществената безопасност, чистотата и благоустройството на града, то те  трябва да получат  достъп до видеоинформацията в реално време от разположените на обществено-значимите точки камери;

Местните органи на полицията получиха достъп до наблюдението на основните пътни артерии в града и курортния комплекс, зоните на събиране на криминогенни елементи, зони със струпване на много хора и периметровото наблюдение на сгради с голяма социална и обществена значимост. По такъв начин ще могат по-ефективно да реагират на събития, заплашващи обществения ред или водещи до извършването на престъпления;

Проектът за система за видеонаблюдение, осигури превенция на рискови събития на територията на града и няколко разположени наблизо селища – жителите им би следвало да се съобразяват с монтираните камери и вероятността действията им да бъдат записани;

Надяваме се Системата за видеонаблюдение да доведе до повишаване спокойствието и сигурността на хората и намаляване на престъпността, ограничаване разпространението на наркотици, спадане броя на пътно-транспортните произшествия и други такива.

Към настоящия момент има център за видеонаблюдение в РПУ Пещера и център за записване на информацията в Община Пещера. Предстои инсталирането на софтуер за разпознаване на регистрационните номера, дарен от ОРАК. Следващият етап от доизграждането на системата е разширяване на броя на камерите, като бъдат включени към системата камери на входовете и изходите на кв.Луковица и кв.Пирин, входове на училища и детски градини, парк пред съда  и централен парк. В последствие системата ще позволи да бъде допълнена от камери на търговски обекти и граждани, които желаят. Последния етап е със софтуер отново дарен от ОРАК да бъде поставен подсайт към  интернет страницата на общината към който да бъде подавана видеоинформация от мобилен телефон на всеки гражданин, при констатиране на престъпление или нарушение. Към настоящия момент, вече със системата има разкрито престъпление от служителите на реда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Три блока са санирани и приключени през 2017 г. по Националната програма за енергийна ефективност в кв. “Изгрев“.  Стойността на изпълнените проекти  1 614 465 лв. с ДДС.

За още една жилищна сграда е обявена и изпълнена обществена поръчка за техническо и енергийно обследване. Обявена и проведена е и обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи на жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. "Симон Налбант" № 48, вх.А и вх.Б. След изготвяне на работния проект, ще започнат и строително-монтажните работи по обекта.

33 жилищни сгради са вписани в регистъра на Българска банка за развитие и чакат подписване на договори.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА

В края на 2016г. въз основа на изготвен инвестиционен проект бе отпуснато целево финансиране на стойност от 2 000 000лв. за “Реконструкция на улица „Хан Пресиян“  от ос, т, 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до ос, т, 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос, т, 630 (кръстовище с републикански път III-337 Пещера – Брацигово) и реконструкция на ул, “Сокола“ от ос, т, 387 до ос, т, 376А“ с две обособени позиции, като обособените позиции, са както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ЕТАП I: „Реконструкция на ул, „Хан Пресиян“ от п,т, 177 (на 200м югозападно от ос,т, 375) до ос, т, 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос,т, 630 (кръстовище с републикански път III-377 Пещера – Брацигово) и реконструкция на ул, „Сокола" от ос,т 387 до ос,т, 376а и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – ЕТАП II: „Реконструкция на ул, „Хан Пресиян“ от ос,т, 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до п,т, 177 (на 200м югозападно от ос,т, 375 реконструкция на улица „Хан Пресиян“, която в урбанизираната територия съществува като източен околовръстен  път. Същият свързва Път ІІ-37 Панагюрище–Пазарджик–Пещера с Път ІІІ-377 Пещера-Брацигово-Равногор.

През 2017 г. с ПМС бяха отпуснати още 2 995 000 лв

Около този път е разположена част от промишлена зона на гр.Пещера, като от него се обслужват фирми като: „ВП Брандс интернешънъл“ Пещера, Биовет АД, Гудекс АД, Сокола АД, Сортови семена Топливо ЕАД, Хибриден център и други малки предприятия и фирми.

Проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител и в началото на 2018 г е подписан договор . С началото на строителния сезон ще започне и работата по реализацията на проекта.

Коментари