Институции Общество Политика

Отчетът на кмета: Общински предприятия и дружества

 „ВКС“ЕООД.

През изминалата 2017 г. „ВКС”-ЕООД затвърди стабилното си финансово състояние, дължащо се на изключително изгодната за дружеството цена на електроенергията, получена при провеждането на обществена поръчка в края на 2016 г., както и добрата финансова и административна дисциплина, наложена от ръководството на дружеството. Горепосоченото ни позволи да извършим обема инвестиции, заложени в бизнес-плана на дружеството, който за съжаление все още не е разгледан в КЕВР по независещи от нас причини.

Бяха закупени нови преносими инструменти и машини за отстраняване на авариите по водопроводната и канализационна мрежа в общ размер на 5883 лв. без ДДС /Уред за трасиране, флекс и перфоратор/.

Извършени бяха ремонти на помпено обурудване за купуване на нова дозираща помпа за обеззаразяване в размер на 5 906 лв. без ДДС.

Ремонтът на тежката транспортна техника на дружеството е на стойност 2 412 лв. без ДДС. Заради изискванията на КЕВР закупихме и нов модул „Аварии”, чрез който създадохме база данни за всяка една от тях. Тук дружеството инвестира 1 650 лв. без ДДС.

Със съфинансиране от Община Пещера бе възможно изграждането на нов сондаж /дублиране на БПС-3/ в размер на  19 455 лв. без ДДС, от които 2980 лв. са собствени средства. През 2018 г. същият предстои да бъде оборудван с помпен агрегат след получаване на разрешително за водоползване.

Закупихме и два регулатора за налягане на стойност 5 260 лв. без ДДС, които след изграждане на съпътстващите ги шахти ще бъдат монтирани в с. Радилово и гр. Пещера.

По подмяна на съществуващи участъци от водопроводната мрежа, дружеството инвестира 20 000 лв. без ДДС. Основните средства бяха вложени в квартал „Луковица” с цел изключване на незаконно присъединени потребители и намаляване на загубите на вода.

 В края на 2017 г. закупихме нов високо проходим автомобил на стойност 7 000 лв. без ДДС за подмяна на съществуващия единствен такъв. Доставихме и 10 т кварцов пясък на стойност 10 000 лв. без ДДС за подмяната на съществуващия в бързия филтър на каптаж „Новомахленски”.

Общият размер на вложените средства извън изцяло аварийната дейност възлиза на 61 000 лв. без ДДС.

Очакванията ни за 2018 г. са положителни – прогнозната печалба за 2017 г. е около 20 000 лв., като окончателните данни ще бъдат готови в началото на м. февруари 2018 г. 

                                                

ОП“ЧИСТОТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 ОП”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” работи с дълготрайни материални активи предоставени  безвъзмездно  от     Община       Пещера.

 През 2017 година в тясно сътрудничество между Бюрото по труда са       работели 4 работници.Те се грижиха основно за поддържане на добрия вид на       общинските   зелени площи почистване коритото на реката и почистване  на       уличните отточни шахти.

      

ДЕЙНОСТ ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА

Контролирайки този важен за нас процес,своевременно реагирахме на критичните места със замърсяване,и обаждания от страна на гражданите  и почистване на нерагламентирани  сметища.

Използвайки механизираното метене с Автометачката по асфалтираните      улици, пренасочихме   метачките  по  други  странични улици с новозакупената      бухалка за събиране на листа и шума обхванахме много улици с повече дървета.

За периода бяха закупени кофи тип „Мева” – 667бр.,Бобър-1м3- 27бр.и контейнери 4 м3 – 22броя. 

Бяха закупени 105бр.пейки,които бяха монтирани в централна градска       част,централен парк,между блокови градинки и входове на блокове и селата

Бяха закупени и 100бр.кошчетаа за събиране на битови отпадъци.

Със съдействието на Общината беше закупен Роторен снегорин  за зимното почистване и поддържане на уличната и общинска мрежа.

 

ДЕЙНОСТ ПОДДЪРЖАНЕ ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

През изминалата 2017г.строителната група към предприятието извърши не малък но обем строителни работи, съобразявайки се със средствата, с  които     разполагаме.

Беше   изградена  сграда  до  паркинга  на  железен  град  обслужваща     новоизградената поливна система за автоматично поливане на зелените площи.  Ремонтирани   бяха 12бр. улици  с   бетонова   настилка  с обем  46м3, 17 улици бяха наслани с нови тротоарни плочи на площ от 280 м2 и 7 улици със стари употребявани плочи с квадратура от 114м2.На 13 улици с площ от 230м2  беше ремонтирана пропаднала паважна настилка.

Общински имот, занемарен от години на улица „Гоце Делчев“, беше  почистен и настлан с чакъл и ограден с мрежа. Монтирани бяха пейки и ще бъде обособен като детска площадка с люлки и пързалки.

С настъпването на  есенно  зимния  период  бяха   изчистени основно   уличните отточни шахти.

Обособена  бе група, която   изчисти  не   малко   улици от  наслагването с пръст и трева, пространството между пътното платно и бордюрите.

 А там където тревите бяха по буйни се извърши третиране с препарати.        

 

 ДЕЙНОСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Въпреки малкия по численост състав, с който разполагаме в това звено успяхме да поддържаме окосени, поливани и свежи близо 80 дка зелени площи. Извършено  бе   пролетно  и   есенно зацветяване   от цветни  видове  и   храсти по централна градска част, кръговото кръстовище и зелените площи в градинката срещу Общината.

Общинското предприятие счита, че успява да се справи със задълженията си и поставените от Общината задачи.

 

“ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“,

През изтеклата 2017 година ОП ”Паркинги и пазари” е осъществявало основната си дейност по управление, опазване, поддържане, ремонт и осигуряване на оптимална заетост при предоставените нежилищни общински имоти на „Общински пазар“ и урегулираните паркинги на територията в Община – Пещера, съгласно НАРЕДБА за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера.

Целите при управлението на предприятието са:

-удовлетворяване потребностите на населението в общината от такъв вид търговска дейност, а именно закупуване на селскостопанска продукция от производители и търговци на такава;

-оптимално управление и организация на движението за МПС в района на Общински пазар, ЦГЧ и прилежащите паркинги на територията в населеното място –  гр.Пещера;

-осигуряване на добри условия при осъществяване на търговската дейност на        Общински пазар, ЦГЧ и „Пешеходен дъгов мост”;

Предприети са съответни действия за инкасирането и своевременното събиране на таксите и цените за услугите от дейността на предприятието, като стойностите на  таксите за ползване на маси и открити площи за търговска дейност са съобразени с НАРЕДБА за определяне и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на Община Пещера.

 

През изтеклият период са проведени 3 търга от Община – Пещера, като са отдадени под наем 6 обекта на територията на общински пазар. От всичките 34 обекта,  незаети са само пет.

Възлагането и изпълнението на задачите, става посредством задълбочен анализ, степенуване и подреждане по приоритети.  Засилена е превантивната и контролната дейност, строгата отчетност и проследимост на изпълнението за разумно управление на риска. През отчетния период не е преструктурирана дейността на предприятието, няма смяна на структурата, не е реализиран инвестиционен проект.

 

Направен е текущ ремонт на Общински пазар, както следва:

-мазилка, боядисване, почистване и подмяна на улуци, на покривната конструкция на всички монолитни павилиони;

-монолитна покривна конструкция – вход пазар;

-подобрена е хигиената на територията на общински пазар и паркингите;

-направени са подстъпи за достъп на инвалиди и колички за майки с деца на територията на общински пазар;

-почистени шахти и направен байпас на същите за отводняване на дъждовни води;

-ремонт на чешма за питейна вода, водомер и капак на шахта, съгласно наредбата;

-направена е маркировка и разчертаване на търговските площи;

-ремонтиране /заваряване/ на ламаринени покриви на сергии;

-ремонт на осветление;

-уеднаквяване на такси за сергии, според заета площ;

-направени са елекролабораторни измервания на ОП „ПП“ и „Дъгов мост“ -„импедансни точки“, измерване от инспекция по труда и оторизиран сервиз със съответен протокол;

  Паркинги към ОП „Паркинги и пазари“:

-частично е подменена алуминиева дограма, както и уплътнения на прозорци на паркинг кабинки и врата на павилион №23 на общински пазар;

-за по-добра организация на работа са закупени сигнални колчета /конуси/ и сигнални знаци по урегулираните паркинги към общината. Създадени са условни граници, посредством бетонови саксии на същите;

-постигнати са по-високи приходи от един паркинг средно с 200 лв. на месец от август до края на текущата година.

-корекция на касови апарати – кодиране, обслужване с цел по-добра отчетност.        

Следвайки политиката на Общинска администрация за следващия инвестиционен период, смятам, че може да се подобри инфраструктурата на Общински пазар и паркингите, като се приложи оптимално, добро и осъществимо решение, относно финансиране, взаимодействие и координация при функционирането на предприятието. Изготвена е „Заявка за потребности“ и подробна справка със съответните консумативи и материали по артикули и  разценки, необходими за частичен ремонт и подобряване условията за осъществяване на търговска дейност на Общински пазар и маркировка на регулираните паркинги със съответните инвалидни паркоместа при планиране бюджета за 2018 година.

Предстои подмяна на покривната конструкция на „Дъгов мост“ от Община – Пещера на стойност 11 000 лв., както и обслужване на климатиците по съответните павилиони на същият.

Предстоят като задачи и:

-подмяна на тротоарни плочи при обувен завод;

-полагане на нова маркировка за инвалиди и таксита по паркингите;

За периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. ОП „Паркинги и пазари“ се намира в добро финансово състояние с подобрение на финансови резултати и показателите за рентабилност, ефективност и ликвидност.

 

ОП „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ”

 

Дейността на предприятието се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба в страната и установените санитарни правила във връзка с погребалната дейност при съобразяване с религиозните и други предпочитания, визирани в закона за вероизповеданията.

За неуредените с този Правилник въпроси се прилагат Закона за общинската собственост,  Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера и Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Пещера.

Създадени са нови полета за нови гробни места.

Извършено е основно почистване на гробищен парк с.Радилово, с. Капитан Димитриево. Също така е извършено основно окосяване и почистване на Мюсюлманския гробищен парк.

През изминалата 2017г. са извършени основни почиствания, като отпадъците са извозвани на определените за целта места. Ежедневно се извършва почистване, подрязване на храстите.

Извършени са 3 социални погребения изцяло за сметка на предприятието.

 Изграден е  отводнителен канал, чрез който да се предотврати следващо наводнение на Централния гробищен парк.

 Предприети са адекватни действия за своевременното събиране на таксите от гробни места на предприятието.

Предприятието организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно , данъчно и търговско.

 

 

Коментари