Институции Общество Политика

Отчетът на кмета: Образование, култура, социални дейности и спорт

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 

Образованието е сред най-важните приоритети във водените политики от ръководството на Община Пещера.  Доброто ниво на комуникация с училищата и детските градини се дължи на   откритостта, диалогичността, грижата за подобряване на привлекателността и условията за обучение и  опазване живота и здравето на децата и учениците в общинските детски градини и училища.

            От 23.01.2017г. Община Пещера изпълнява проект ,,Шарени мъниста“, процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Партньори на Община Пещера са всички училища в гр.Пещера  и Асоциация Образователно лидерство гр.София.

            Общинска администрация разработи Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера във връзка с изготвянето на Областната стратегия за приобщаващо образование.  Анализът е приет на заседание на Общински съвет-Пещера.

           С влизането в сила на РМС №373 от 5 юли 2017г. в Община Пещера бяха сформирани три екипа за обхват и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.. Екипите включваха представители на всички училища и детски градини, Дирекция ,,Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, Районно управление на МВР, представители на общинска администрация, здравни медиатори и обществени възпитатели, кметовете на селата Радилово и Капитан Димитриево.

                 Екипите работиха ефективно и целенасочено, в отлична координация между всички институции. Бяха обходени 1921 деца и лица, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка  на два етапа (през м.септември и м.ноември). Постигнатите резултати бяха обсъдени в работна среща, в която участваха директори на училища и детски градини, експерти от Министерство на образованието, представители на РУО-Пазарджик и Регионалния офис на УНИЦЕФ, на която беше изтъкнат положителния резултат и създадените добри практики при обхващане на подлежащите на задължително обучение.

              През месец октомври 2017г. Кметът на Община Пещера подписа договор с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за изпълнение на проект ,,Щастливи и успешни заедно“. Проектът се финансира от ЦОИДУЕМ и е на обща стойност 26 404 лв., а в изпълнението му участват Община Пещера  и детските градини ,,Деница“, ,,Иглика“ и ,,Слънчо“.

         На поредица от работни срещи с учители, директори, представители на КНСБ се обсъждаха и решаваха актуални въпроси от различно естество, изискващи бързо разрешаване.

           Община Пещера организира многобройни културните прояви през 2017г. Системно в Пещера представяха своето творчество творци от всички жанрове и възрасти, професионалисти и самодейци.  Културният календар на Община Пещера бе съобразен с мисията в Община Пещера да се запазят, възродят и обновят българските и местните традиции, съхраняване на културно-историческото наследство.    

    Дейностите и инициативите, заложени в Културния календар на Община Пещера за 2017г. бяха съобразени с поколенческите традиционни и иновационни особености.

     Културният календар бе структурира така, че да реализира конкретните цели:

  • съхраняване на културните традиции и обновяване на културния живот в Пещера;
  • съхраняване и реклама на историческото и културно наследство на територията на общината;
  • създаване на условия за стимулиране на културния и интелектуален живот в община Пещера;
  • повишаване на ефективността и обогатяване на формите на аматьорското и професионалното изкуство;
  • рационализиране и усъвършенстване на съдържателната страна на самодейните и детските художествени форми, съобразно заявения интерес от обществеността.

      Пълноценната реализация на заложените в Културният календар прояви и дейности предполагат ефективно работеща структура за диалог и сътрудничество между ръководството на Община Пещера, културните институти, неправителствени организации, работещи в областта на културата, самостоятелни творци, творчески сдружения, независими експерти, медии, местния бизнес, младежки организации, представители на културната индустрия, Министерство на културата на Република България.

 Всичко това беше от важно значение и предпоставка за цялостно реализиране на културния календар на общината зя 2017г. В изпълнение на този културен календар бяха организирани празнични концерти, срещи-разговори, изложби, театри, събори, фестивали, честване на бележити дати и годишнини.

        На пещерска сцена се играха единадесет театрални постановки за деца и възрастни, като някой от тях са: „Яворов, Лора и Мина в часът на синята мъгла.”, „Секскомедия в лятна нощ”, „Големанов”, „Една жена-трима мъже”, „Новите дрехи на царя”, „Коледа в театъра” и други. Свой представления изнесе и цирк „Ориент”. Прожекции имахме и на 3D кино с премиера на „Смърфовете” и „Кинг Конг”.

          През 2017г.  отбелязахме достойно и всички бележити дати и  годишнини от националната и местната история – годишнини от  рождението на  Васил Левски, Петър Раков, акад. Веселин Хаджиниколов, акад. Людмил Стайков и други.

        През  тази година по наша покана  и по различни поводи   ни гостуваха известни личности като Александър Секулов, Ана-Мария Гюзелева, артиста Симеон Владов и др. С тях бяха проведени интересни срещи-разговори с пещерската общественост.

           Общината продължи да издава книги на местни автори с представяне на книгата на Здравка Попова „Проф.Димитър Пасков – един голям и славен български учен”.

      Особен интерес предизвикаха изложбите, организирани през 2017г. в художествената галерия „Проф.Веселин Стайков”. Гостуваха ни художниците – Енчо Ганковски, Елеонора Хаджиниколова, Елена Антонова, Мара Атанасова и др. При огромен интерес премина изложбата на гоблени, шити от пещерки. За първи път от много години в гр.Пещера от 1 до 6 май се проведе и пленер на художници от цялата страна.

         Община Пещера успешно реализира своите програми за националните празници – 3-ти март; 24-ти май, 180 г. от рождението на Васил Левски и откриване на паметник на Апостола, празници на културата посветени на Деня на Пещера и Коледно-новогодишните културни празници.

         Пещера бе домакин на Националния детски пленер „Пещера”. Тази година в него взеха участие деца от цялата страна и в продължение на три дни при създадени отлични условия, те творяха и развиваха своя талант. Проведе се престижния Националния литературен конкурс „Спас Зафиров“, който популяризира българското слово.

     Народно читалище „Зора-1903” село Радилово, със активното съдействие на  Община Пещера  организира за пореден път Националния Фестивал на кешкека. Тази уникална  инициатива предизвика голям интерес и с право се превърне в национален фестивал,  отговарящ на  интересите на  различни групи хора.

       При голям интерес премина и ІІІ Международен етнокултурен фестивал в който взеха участие фолклорни групи от Испания, Чили, Косово, Йордания, Бразилия и Армения.

       През 2017 г.  продължиха да се утвърждават новите културни прояви – Националния събор на народното творчество на курорта „Св.Константин” и Рок-фест на крепост „Перистера”.       Успешна концертна дейност и участие във фестивали имаха възпитаниците на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс чрез изявите  на ансамбъл «Славейче» и различните формация и групи от пещерските общински читалища.

         От всичко казано до тук става ясно, че важна и съществена част от дейността на Община Пещера през 2017г. е грижата за културното разширяване и развитие на любителското художествено творчество сред младежта.  

        Смятам, че Община Пещера трябва да инвестира в културата със същата решителност, с която влага инвестиции във всички други области на икономиката и новите технологии. Убеден съм, че направените инвестиции в културата и културно-историческото наследство са инвестиции в бъдещето.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ

  1. Предоставяне на социални услуги в общността, чието управление е възложено на доставчици на социални услуги.

Възможностите на общините за финансиране на развитието и предоставянето на социални услуги са поставени в зависимост от възможностите на общинските бюджети, административният капацитет за изработване и управление на проекти и  капацитета за създаване и управление на партньорства в местните общности. Ето защо, усилията в областта на развитието на социалните услуги в община Пещера са насочени към създаване и управление на партньорства, както и използване на източници за финансиране по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

 Визията за развитието на социалната политика на Община Пещера през следващите години е обективирана в Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Пазарджик 2016-2020г., приета с Решение №104/26.05.2016г. на Общински съвет-Пещера.

След проведена конкурсна процедура по ЗСП и ППЗСП между Община Пещера и  доставчик на социални услуги е сключен договор за възлагане управлението, чрез организиране и предоставяне на социалните услуги:  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания. От 01.08.2016г. социалните услуги се управляват от юридическото лице с нестопанска цел – Фондация „Социални практики в общността”. Независимо от първоначалните притеснения на местната общност, оказа се че политиката по отношение на отдаването на управлението на услуги  на неправителствения сектор е изключително правилна и приемлива. Резултатите са отлични и се споделят както от потребителите на услугата , така и от персонала.

Социалната услуга в общността-резидентен тип – Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие гр.Пещера се управлява от 01.06.2009г. от доставчика Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“. Услугата се развива добре и е изключително важна за местната общност

  1. Предоставяне на социални услуги в общността, финансирани чрез проекти по  ОПРЧР 2014-2020г.  и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 

         На 31.10.2017г. приключи изпълнението на проект „Заедно“, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът, чиято цел е  предоставяне на  социалната услуга „личен асистент” стартира на  01.03.2016г.          

         Общо 91 потребители – лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване са ползвали социалната услуга, от които 11 деца. Осигурена е заетост на 89 лични асистенти. Общата стойност на проекта е в размер на  465 591.19 лв.

Със средства от националния бюджет, в периода от 04.12.2017г. до 31.12.2017г., Община Пещера осигури заетост на 57 лични асистенти, които полагаха грижи за  64 потребители.

За осигуряване на устойчивост на схемата за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”, отново чрез средства от държавния бюджет са осигурени средства за предоставяне на услугата „личен асистент“. На 22.12.2017г. Община Пещера сключи  споразумение  с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ и осигуряване на финансиране в размер на 262 020.00 лв. до 31.12.2018г.

От 01.08.2016г. в община Пещера функционира нов вид социална услуга в общността-обществена трапезария за жителите на град Пещера в рамките на проект “Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016“. Ежедневно, персонал от Домашен социален патронаж извършва доставка на храна на 18 трудноподвижни и лежащо-болни лица. Освен топъл обяд се предоставят съпътстващи мерки за общо 70 потребители при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми на хранене.

Предоставянето на  социалната услуга стартира на 08.08.2016 г. и продължи до 30.04.2017 г. След кратко прекъсване, на 13.09.2017г. е подновена дейността на социалната услуга, чиято дейност ще продължи до 31.12.2019г.

Общата стойност на проекта е в размер на 145 199 лв.

Община Пещера кандидатства и беше одобрена с Регионална програма за заетост и обучение. Чрез Агенция по заетостта са предоставени средства в размер на 13 002.00 лв. за осигуряване на заетост на 10 лица в периода от 17.10.2016г. до 31.03.2017г.  и  от 03.05.2017 г. до 03.11.2017 г. Общият размер на предоставените средства е 23 562 лв.

През 2017г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ са усвоени  3 982.05 лева, а за периода от 09.10.2017 г. до 08.10.2019 г. по същата програма Община Пещера ще използва финансов ресурс от 13 280 лв. Използвани са и възможностите за финансиране по Национална програма „Активиране на неактивни лица“, като за календарната 2017г. са изразходвани средства в размер на 6 984.79 лева.

        През 2017г. Община Пещера кандидатства по Програма „Старт на кариерата“. Заявени и одобрени са три работни места за осигуряване на работа в Общинска администрация  на младежи до 29г. с висше образование за период от 9 месеца. Заетостта ще започне в началото на 2018г.

                       3.Социални услуги в общността – местна дейност.

Домашен социален патронаж обслужва 180 потребители. Потребителите се обслужват с особено внимание  и услугата е изключително добре работеща и желана.

СПОРТ

Спортът е един от приоритетите в програмата за управление на община Пещера през настоящия мандат. Изключително важно е развитието на спорта за правилното израстване на нашите деца, поради това се радвам ,че през настоящата година дадохме тласък , както в развитието на спортната база , така и в подпомагането и утвърждаването на нашите спортисти.

През 2017г. на територията на общината активна спортно-тренировъчна туристическа дейност развиваха 11 спортни клуба и туристически дружества. Сред най –  активните са: ФК „Свобода 2011”, СК „Кондор”, СК „Атлетик”, СК „Бадминтон“, СК „Вамос” , ВК „Топ Волей” и най-новия новооткрит клуб  СКТМ  “Тенис на маса“. Предстои регистрация на Клуб по ММА.

Благодарение на представянето на  ФК „Свобода 2011”, градския стадион отново се превърна в любимо място за спортните запалянковци в града. В една нелека група от много по титулувани клубове, с много по големи бюджети , клуба в есенния полусезон в десетката, което е сериозно постижение.

Многобройни са изявите на спортните клубове, както и завоюваните престижни награди от пещерските спортисти през 2017г.

На 20.12.2017г., на специална церемония отличихме с грамоти и купи 24 спортисти в 10 вида спорт, с което постави едно ново начало за награждаване на изявени спортисти, прославили общината на регионални, национални и международни спортни състезания.

Завоюваните награди и успехи от спортистите, инвестирането в спортната инфраструктура и създаването на нови спортни клубове  са показателни за възраждането на спорта в общината.

Коментари