Институции Общество Политика

Отчетът на кмета: Администрацията – достъпна за гражданите и бизнеса

Основната дейност на Общинската администрация е обслужването на гражданите и бизнеса във всички области.

Кметът на общината има 327 правомощия като ръководител на общинската администрация и 268 правомощия, които са свързани с неговата специална компетентност като орган на изпълнителната власт в общината. Тези правомощия се разпределят, на база на нормативните актове на всички служители от Общинската администрация .

Под ръководството на Секретаря на Общината бе подобрено функционирането на Дирекция “АПИО” е свързана с ръководството, организацията и контрола на  дейността на  дирекцията, координация на дейността на служителите в нея и съвместната им работа с останалите дирекции и отдели в Общинска администрация.

            По отдели дейностите са в следния вид и обеми:

            1. Относно отдел Човешки ресурси:

            – води се, поддържа и съхранява личните досиета на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена – 180бр. трудови досиета.

            – оформя документите при възникване, промяна  и прекратяване на служебните и трудови правоотношения със служителите от общинска администрация и звената както и по оперативните програми, като се води и поддържа в актуалност съответните регистри. За отчетния период са  следните:

 • Трудови договори – 111бр.
 • Допълнителни споразумения – 233бр.
 • Заповеди за прекратяване – 170бр.
 • Заповеди за отпуск – 997бр.

            – разработени са и актуализирани в съответствие със законодателството и структурните промени в администрацията – длъжностни и поименни щатни разписания на ОА и звената към нея,  Вътрешните правила за управление и контрол на човешките ресурси, Устройствения правилник на Общинска администрация, Вътрешните правила за работната заплата, Правилник за вътрешния ред, Инструкция за механизма на обработване на лични данни и защитата им  от незаконни форми на обработване. Взима се участие в актуализирането на вътрешните правила и на други дирекции и отдели. В тази връзка са изготвени 44бр. заповеди.

            – подготвят се заповеди, обявления и конкурсни документи за провеждане на конкурси за държавни служители и служители по трудово правоотношение, в сътветствие с Кодексана труда и Наредбата за провеждане на конкурси на държавни служители.  

           – уведомява се регулярно ТД на НАП за сключените, изменените и прекратени договори  със служителите в общинската администрация, дейностите и звената към нея, съгласно нормативните изисквания и съхранявам справките от уведомленията по чл.62/5/ то КТ.

            – Издават се и заверяват служебни и трудови книжки, и поддържам в актуалност съответните регистри.

            2. Относно функциите и дейността на ГРАО представям схематично броя и вида документи изработени и издадени до момента от служителите в отдела, отнасящи се до поддръжката и осъвременяването на всички регистри на населението:

 

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне за периода 01.01.2017 г.-06.12.2017 г.

 

Идентифи

кационен

Наименование

Брой

ГРАО001

Възстановяване или промяна на име

0

ГРАО002

Издаване на удостоверение за наследници

640

ГРАО003

Издаване на удостоверение за семейно положение

119

ГРАО004

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

90

ГРАО005

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

52

ГРАО006

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

109

ГРАО007

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

4

ГРАО008

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ

0

ГРАО009

Адресна регистрация по постоянен адрес

155

ГРАО010

Издаване на удостоверение по постоянен адрес

230

ГРАО011

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

0

ГРАО012

Адресна регистрация по настоящ адрес

268

ГРАО013

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

60

ГРАО014

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

0

ГРАО015

Издаване на удостоверение за правни ограничения

6

ГРАО016

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

200

ГРАО017

Издаване на удостоверение за раждане-оригинал

124

ГРАО018

Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина/актове за раждане, за брак и за смърт/

140

ГРАО019

Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние/прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновявания и др./

4

ГРАО020

Промяна в актове за гражданско състояние

140

ГРАО021

Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

70

ГРАО022

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат

700

ГРАО023

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

127

ГРАО024

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

126

ГРАО025

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за първи път

228

ГРАО026

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-за втори и всеки следващ път

43

ГРАО027

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане, акт за смърт/

1

ГРАО028

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

341

ГРАО029

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

18

ГРАО030

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

3

ГРАО031

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница о семейния регистър на населението

20

ГРАО032

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

1278

ГРАО033

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2

ГРАО034

Припознаване на дете

30

ГРАО035

Предоставяне на частни съдебни изпълнители на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние на длъжника

20

ГРАО036

Комплектоване и проверка на документи към искане на установяване на българско гражданство

8

ГРАО037

Удостоверение за идентичност на административен адрес

 

ГРАО038

Издаване на всички видове удостоверения по искане на гражданите, извън изброените горе

20

ГРАО039

Регистрация на документи за сключване на граждански брак

127

 

 1. Дейността на Общинският център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/ се изразява в следното:

 

1. предоставяне информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност  до звената на съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;

3. разяснява изискванията, на които трябва да отговаря заявлението или искането за осъществяване на административна услуга, жалба, сигнал или предложение по предварително установения ред;

4. приема заявления и искания, жалби, сигнали  и предложения;

5. приема заявления  по Закона за достъп до обществена информация;

6. проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по изготвените предварително заявления;

7. дава информация за хода на работата по преписката;

8. осъществява връзката с останалите звена от общината по повод осъществяване на административното обслужване;

9. предоставя исканите документи.

През 2017 година в ОЦУИГ са приети и входирани 4517 бр. входящи писма и междинни писма към преписки, 372 бр. факсове, 61 бр. жалби, 15 бр. възражения, 3 бр. общи заявления, 3 бр. искания, 49 бр. общи молби и 4 бр. декларации.

Изходирани са 4032 бр. писма, 163 бр. удостоверения за доход, 13 бр. референции, 2 бр. справки.

Приети са в деловодството 80 бр. оферти по обществени поръчки и 451 бр. договори.

За отчетния период са изходирани 138 бр. докладни до общински съвет и са входирани 160 бр. решения на общински съвет.

Докладните записки във вътрешната поща от служители са 284 бр.

Сигналите и предложенията до момента са 6 бр., като на всички тях е отговорено по съответния ред.

Заявленията за достъп до обществена информация са 7 бр., издадени са 7 бр. решения за достъп до обществена информация.

По видове административни услуги през периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г. в ОЦУИГ са приети следните заявления:

 

ТСУ –   Издаване на скица          –    22бр.

 • Административен адрес –   18бр.
 • Издаване на виза –          –     81бр.
 • Презаверка скица              –    1 бр.
 • Присъствие на служител –    47бр.
 • Описание на имот            –    25бр.
 • Новоизградени сгради –       9бр.
 • Удост.за търпимост         –    38бр.
 • Идентичност на имот      –    22бр.
 • Констативен протокол     –   19бр.
 • Копия от архива –                 25бр.
 • Преместваеми обекти –         5бр.
 • Поставяне реклама –              4 бр.
 • Разрешения за строеж –           56бр.
 • Строеж на огради –                      8бр.
 • Въвеждане в експлоатация –    42бр.
 • Одобряване на проекти –          46бр.
 • Оценка за съответствие    –         11бр.
 • Право на прокарване –                 1бр.
 • Съгласуване на инв.проекти –     2бр.
 • Становище на гл.архитект –      38бр.

–     ПУП                                   –        37бр.

–    Комплексен проект –                   1бр.

–    Вписване технически паспорт  49бр.

–    Екзекутив                                 –  4бр.

–    Поправка кад.план                    –   1бр.

–    Проект изменение ПУП            –   14бр.

–    Освидетелстване сгради           –   2бр.

–    Схема върху частен имот         –   1 бр.

 

ГРАО        –     Пресъст.акт за раждане           – 131бр.

 

ТТТ           –     Търговия на открито                 –  58бр.

                  –     Заверка на регистър                    – 38бр.

                  –     Категоризация                             –   9бр.

                  –     Таксиметрови превози               –    5бр.

 

ССЕЗ         –     Насочване отпадъци                 –   29бр.

                   –    Премахване на дървета             –     16бр.

                   –   Маршрут отпадъци                     –    29бр

                   –   Измерване, кубиране дървесина  –    6бр.

                   –   Деклариране на кучета                 –  9бр.

 

ОС              –  Продажби и замени на общ. Имоти  –  22бр.

                    –  Настаняване общ. жилище            –     4бр.

                    –  Продажби, замени общ. имот        –   22бр.

                    –  Отписване на имот  –   1бр.

                    –  Липса на неданъчни задължения  –  11бр.

                    –  Заверка на молба-декларация – 44 бр.

                    –  Установяване на жилищни нужди – 10 бр.

                    –  Справки от архива – 12 бр.

 

СД               –  Заявления за еднократна помощ   –  77бр.

                     –  Карти за паркиране-инвалиди      –    94бр.

                     –  Домашен социален патронаж       –    35бр.

 

ДЗК            –  Издаване на УП-2 и УП-3              – 17бр.

                    – Регистрация сдружения                  – 94бр. 

Коментари