Култура

Отпускането на месечна социална помощ за семейства и деца се обвързва с провеждането на задължителните имунизации и профилактични прегледи

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с които се прецизират текстове, отнасящи се до отпускането на социални помощи, и се изпълняват мерки от Плана за оптимизация на държавната администрация в частта за облекчаване на административните услуги. Постановлението предвижда размерът на отпусканата месечна социална помощ на семействата с деца да се обвързва с провеждането на задължителните имунизации и профилактични прегледи, като липсата им ще намали размера на отпусканата помощ. Целта е засилване на дисциплиниращия ефект за родителите и стимулиране на отговорното родителство. С промените от 9 на 6 месеца се намалява срокът за задължителна регистрация на безработните в трудоспособна възраст в дирекции „Бюро по труда” като условие за получаване на социална помощ. Така се постига по-добра социална защита на тази рискова група. Прецизират се условията, отнасящи се до имотното състояние на лицата и извършените от тях сделки за възмездно или безвъзмездно прехвърляне на право на собственост върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях. Разширява се обхватът на лицата, които ще имат право на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, като границата за достъп се увеличава от 150% на 250% от диференцирания минимален доход. Оптимизира се процедурата по предоставяне на социални услуги чрез въвеждане на стандартизирани формуляри, на срок за извършване на социалната оценка на потребностите на лицата и информирането им за решението на директора на дирекция „Социално подпомагане” или доставчика на социалната услуга.

 

Коментари