Общество

Отпечатан e първи брой на в. „Дунавска зора“

Написано от Пещераинфо

На 10 ноември 1867 година, в Браила, е отпечатан първият брой на в. „Дунавска зора“. Редактор на вестника е Добри Войников. Според програмата на Д. Войников, вестникът „…ще гляда колкото може да достави новини, собствени да занимаят любопитството на нашите съотечественици в странство, които желаят да се известят за онова, що ся говори и върши в полза или вреда на народът ни, за онова, що ся случва и става в нашето отечество България; ще са старае да бъде искрений язик на болките и страданията на угнетения ни народ, на неговите справедливи оплаквания и на неговите законни правдини… ще обема понякогаш някои нъравствени, поучителни, любословни и забавлителни членове, касающи ся до общонародното ни просвещение и писмено забавление… 
В политическо отношение „Дунавска зора“ ще ся занимава само с онова, що ся отнася до моралните и веществени интереси на народа ни.“

Коментари