Институции

Отпада таксата за присъединяване към ВиК мрежите

От 17 август са в сила промените в Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Наредбата е изготвена през 2004 година, допълнена е през 2005 година, а последните промени са обнародвани в брой 63 от тази година на Държавен вестник, съобщиха от регионалното министерство, цитирано от БГНЕС. Услугите водоснабдяване и канализация (ВиК) се предоставят на потребителите в съответствие със Закона за регулиране на ВиК услугите и Закона за водите. С наредбата се определят условията, техническите изисквания и реда за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, реда за сключване на договорите за присъединяване и условията и реда за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Последните промени в наредбата бяха подготвени от междуведомствена работна група в кратък срок, като при подготовката са отчетени подадените жалби и сигнали от граждани за неточности в наредбата, както и българския и международния опит при предоставяне на ВиК услугите и действащото законодателство. Основните промени са: увеличаване срока на периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради – етажна собственост от 5 на 10 години; задължаване на ВиК операторите да осигуряват комплексна услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка от оправомощените лица, монтаж и пломбиране; по-справедливо разпределяне на разхода за общи нужди (разликата между отчетите на индивидуалните водомомери и общия водомер) при сгради-етажна собственост; отпадане на такса присъединяване на обект към ВиК мрежите; завишаване на контрола върху заустването на производствените отпадъчни води в канализационните мрежи.

Редактор: Калина Здравкова

Коментари