Институции

Откриха следи от кафяви мечки по три маршрута на територията на ДГС Батак и Пещера

Специалисти на РИОСВ–Пазарджик се включиха в екипите за мониторинг на кафявата мечка /Ursusarctos/ в началото на ноември в Западни Родопи. Наблюдението на защитения вид е част от Националната система за биологичното разнообразие, която се координира от Изпълнителна агенция по околната среда.

При наблюденията са установени следи и екскременти от кафяви мечки по три от предварително определените маршрути в териториалния обхват на ДГС Батак и Пещера. Данните за следите, GPS координати и др. обстоятелства са въведени в електронен формуляр чрез специално GPS устройство. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната.
Кафявата мечка /Ursusarctos/  е най-големият хищник у нас. Видът е индикатор за първична дива природа. Обитава Рила, Пирин, Родопите, Стара планина и Витоша. Мечката е застрашен вид, включен е в Червената книга на България. Защитена е от Закона за биологичното разнообразие. Обект на защита е от Бернската конвенция, Директивата за местообитанията, CITES.

Коментари