Институции

Откриват официално обновените жилищни сгради от ЛОТ 4

Публично събитие „Рязане на лента“ по проект «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4» по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” ще се проведе днес.

След подписването на административен договор проект «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4», одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Кметът на Община Пещера – Николай Зайчев символично стартира строителните дейности, а днес е факт успешното изпълнението на  проекта.

Строително-ремонтните дейности бяха извършени от фирмата изпълнител „ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК“.

Жилищните сгради, които бяха реновирани по договора са:

1. Букет, гр. Пещера, ул. „Беглика“ № 6

2. Еделвайс гр. Пещера, ул. „Беглика“ № 2

3. гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 46

4. ЖСК Млада Гвардия, гр. Пещера, ул. „Г. Зафиров“ № 33 и ул. „Г. Зафиров“ № 35

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0124 «ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПЕЩЕРА – ЛОТ 4», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари