Институции Общество

Оползотворяването на енергията на отпадъците е в съответствие с политиката за кръгова икономика

Написано от Пещераинфо

В Пещера вчера се проведе обществено обсъждане на Допълнителен доклад за ОВОС на Инвестиционното предложение : „Изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ на Грийнбърн ЕООД. Обсъждането протече при спазване на действащите в страната противоепидемиологични мерки.

Поради пандемичната обстановка в страната Биовет даде възможност на гражданите за on-line проследяване на обсъждането чрез фирмената Facebook страница. Беше създадена възможност заинтересованите да поставят своите въпроси чрез e-mail на biovet@biovet.com както преди, така и по време на самото обсъждане.

На обсъждането присъстваха Евгени Соколовски и Ивайло Предьов – експерти от „Соколовски Енвиронтмънт“, Милко Михайлов и Ефтимия Вулджева – представители на „Нипроруда“. За да чуят позицията на специалистите в залата на читалище „Развитие“ бяха кметът на Община Пещера Йордан Младенов и д-р Николай Пенев- председател на местния парламент и граждани.

Присъстващите разбраха, че на площадката на депото ще се депонират единствено отпадъци, които се образуват от дейността на инсталацията за производство на енергия в Пещера. Отпадъците ще бъдат пакетирани в биг-бегове, за да се избегне разпрашаване във въздуха.

Експертите подчертаха, че във връзка с проведените на 23.10 и 09.11.2020 г. предварителни обществени обсъждания са взети следните решения: на депото ще се депонират единствено отпадъци генерирани от дейността на инсталацията за производство на енергия от отпадъци и биомаса на Грийнбърн ЕООД в гр. Пещера. Мониторингът на подземните води ще се възлага на външна лаборатория, а площадката на депото ще бъде оградена, като се предвижда да бъдат инсталирани видеонаблюдение и СОТ.

Организаторите на обсъждането дадоха отговор на зададени от пещерци въпроси на електронната поща на фирмата. Публикуваме питанията и отговорите без редакторска намеса :

По какви критерии е избрана технологията за котлована б.р. ( леглото на депотона сметището и отговаря ли тя на задължителната политика на Европейския съюз за кръгова икономика и управление на отпадъците, каква е световната практика в тази посока?

Политиката на ЕС за кръгова икономика не отрича депонирането, но има за цел намаляване на количеството депонирани отпадъци. Това следва да се постига, когато е възможно чрез предотвратяване на образуването на отпадъци или чрез оползотворяване включващо рециклиране или оползотворяване на енергията. Едва след като са изчерпани всички налични възможности следва да се прибягва към депониране.

В тази връзка оползотворяването на енергията на отпадъците е в съответствие с  политиката за кръгова икономика. Депото е предвидено за депониране единствено на пепелите, за които към момента няма развита и внедрена технология за оползотворяването. Самата технология на депониране се избира в съответствие с най- добрите налични техники относно тази дейност. При изграждането на съвременните депа се цели в максимална степен да се предотврати вероятността депонираните отпадъци да взаимодействат с компонентите на околната среда ( повърхностни и подземни води, почви, въздух). Начинът на изграждане на депото и използваните материали са съобразени с нормативните изисквания.

При изграждането на котлованите отпадъци няма да се образуват. Изкопните земни маси ще се използват за запръстяване. Съхраняването им ще се извършва на имота на Инвестиционното предложение / ИП /.

След като на предишното обсъждане стана ясно, че ще има минимално запрашаване, каква е вероятността то да достигне градската част на Пещера съгласно „Розата на ветровете“ в района?

Съгласно „Розата на ветровете“, посоката на ветровете е встрани от жилищната зона. Скоростта на ветровете е средно 1.5 м/сек, рядко достига 3 м/сек. Независимо от посоката на ветровете влиянието на емисиите ще бъде ограничено в район в непосредствена близост до депото. Евентуалните емисии се образуват на малка височина (при движение и работа на строителната техника), едродисперсни са и поради това разпространението им е ограничено.

В какъв срок ще започне реализирането на Инвестиционното предложение и кога ще започне експлоатацията?

„След приключването на това обществено обсъждане имаме още няколко процедурни стъпки, за да ги извървим това ще отнеме няколко месеца. След като получим разрешение за строеж от Община Пещера, ще ни трябват поне шест месеца, за да реализираме първия етап. В изграждането само на първия етап на депото ще бъдат инвестирани около два милиона лева.“ – каза изпълнителният директор на Биовет АД – Ангел Желязков.

Поради пандемичната обстановка в страната Биовет предостави възможност за on-line проследяване на обсъждането чрез фирмената Facebook страница. Цялото обсъждане можете да видите тук:

https://m.facebook.com/Biovet-AD-487196751637496/

Коментари