Институции

Окончателно: Съдът отхвърли жалбата срещу решението на ОбС, с което бе отказано произвеждането на референдум

Написано от Пещераинфо

Производството е по реда на чл. 145 – 178 от АПК във връзка с чл.32, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и във вр. с ИК.

Образувано е по жалба на Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, представляван от Златка Петрова Цвеева-Анчева с ЕГН ********** с адрес *** и съдебен адрес за призоваване и съобщения гр. Пазарджик, ул. “Петко Машев“ № 11, ет. 2, кантора 21, чрез адв. М. З., против Решение № 91/09.06.2020 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 10, с което Общински съвет Пещера отказва произвеждане на местен референдум с въпроси:

1. „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?

2. “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

В жалбата са изложени съображения свързани с незаконосъобразност, необоснованост на оспорваното решение и противоречие с целта на закона. Считат, че в нарушение на специалния материален закон – ЗПУГДВМС, Общински свет Пещера е извършил недопустимо разширително тълкуване, преценявайки законосъобразността на поставените въпроси не само въз основа на специалния закон – чл. 26, ал. 2 ЗПУГДВМС, но и съобразно друг нормативен акт. Жалбоподателите, считат, че поставените въпроси не противоречат на чл. 26, ал. 2 от ЗПУГДВМС, като според жалбоподателите очевидно не попадат в законовите хипотези. Неправилно Общински съвет Пещера е приложил разширително тълкуване, обосновавайки противоречие със ЗУТ. Твърдят, че въпросите не се отнасят до процедура по прилагане на ЗУТ, а с предоставяне на възможност гражданите на община Пещера да определят дали да бъде изградено депо или не. Твърдят, че компетентността на органите на местно самоуправление произтичат именно от специални закони – ЗУТ. Твърдят, че мотивите на Общински съвет Пещера, с които се отказва да се произведе референдум са несъстоятелни. Поддържат и съображенията, изложени в доклада до Общински съвет Пещера от Кмета на Община Пещера.

В съдебно заседание жалбата се поддържа от адв. З., която моли да се отмени оспорваното решение по съображения, подробно изложени в депозираната молба.

Ответникът по жалбата Общински съвет Пещера, чрез процесуален представител – адв.К., изразяват становище за неоснователност на жалбата по съображения подробно изложени в мотивите на обжалваното решение. Сочат доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура Пазарджик – прокурор Димитрова изразява становище за неоснователност на подадената жалба по отношение на втори и трети въпрос и за основателна по отношение на първи въпрос, по съображения изложени съответно от жалбоподателя за първи въпрос и от ответника за втори и трети въпрос.

Настоящият съдебен състав, след като съобрази доводите на страните, събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

На 06.01.2020 г. е проведено събрание за създаване на Инициативен комитет за организиране на подписка за произвеждане на местен референдум за недопускане на изграждане на депо за изгаряне на опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД върху съществуващ имот, собственост на дружеството. На събранието е създаден инициативен комитет с посочената цел, а именно – да организира подписка за произвеждане на местен референдум, избран е председател на инициативния комитет – Златка Петрова Цвеева-Анчева. Приети са въпросите за местен референдум, които са:

1. „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?“

2. “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

Инициативният комитет е входирал до председателя на Общински съвет Пещера предложение – с вх. № К-ОБС-99/21.04.2020 г. С предложението е уведомен председателят на Общински съвет Пещера, че на 21.04.2020 г. се внася подписка от инициативен комитет със събрани 3180 броя подписа, в подкрепа на предложение на инициативен комитет за произвеждане на местен референдум със следните въпроси:

1. „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?“

2. “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

Ведно с предложението са приложени и мотиви за предложението за иницииране на местен референдум; саморъчно положени подписи на граждани, събрани на страница от 1 до 288, общо 3180 броя подписи; подписите на гражданите на община Пещера в структуриран електронен вариант и приемо-предавателен протокол за внесените подписи. На основание чл. 27, ал. 4 от ЗПУГДВМС председателят на Общински съвет Пещера е уведомил Общински съвет Пещера и кмета на община Пещера с уведомления от 22.04.2020 г. за внесеното предложение.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУГДВМС подписката е вписана в публичния регистър на предложенията за провеждане на местен референдум на Общински съвет Пещера на 21.04.2020 г. Същата от 21.04.2020 г. е била общо достъпна на страницата на община Пещера, секция „Общински съвет“, раздел „Публични регистри“. Председателят на Общински съвет Пещера на основание чл. 29, ал. 2 от ЗПУГДВМС е изпратил подписката в структуриран електронен вид, съдържаща данните на гражданите положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в подписката за незабавна служебна проверка от ТЗ „ГРАО“ Пазарджик. Същата по служебен път е била изпратена до ГД „ГРАО“ София за извършване на служебна проверка. С писмо с вх. № К-ОБС-101-1/12.05.20202 г. е получено писмо от ГД „ГРАО“ София относно проверка на подписка с предложение за произвеждане на местен референдум на територията на община Пещера и протокол от 30.04.2020 г. за извършена проверка на подписката. От писмото и протоколът е видно, че коректните записи са 2474, а общия брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес *** към 21.04.2020 г. са 18 719. С уведомление с изх. № К-ОБС-112/15.05.2020 г. председателят на Общински съвет Пещера е уведомил кмета на община Пещера, че е насрочена извънредна сесия на Общински съвет Пещера на 09.06.2020 г. от 17 часа за вземане на решение по реда на чл. 30, ал. 1 от ЗПУГДВМС, като на основание чл. 30, ал. 2 от ЗПУГДВМС в срок до 06.06.2020 г. кметът на община Пещера следва да обсъди внесеното предложение за произвеждане на местен референдум в община Пещера и представи мотивирано становище и проект за решение на председателя на общинския съвет. С писмо с изх. № К-ОБС-113/15.05.2020 г. председателят на Общински съвет Пещера е информирал общинските съветници на Общински съвет Пещера за постъпилата подписка, определил е за водеща комисия по обсъждането на подписката ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление и е насрочил извънредна сесия на общинския съвет с точка единствена от дневния ред, а именно – „Вземане на решение относно предложение на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум в община Пещера против инвестиционното предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД“ за 09.06.2020 г. от 17 часа. На основание чл. 30, ал. 2 от ЗПУГДВМС е уведомил всички постоянни комисии, че следва да разгледат на свое заседание/заседания предложението за произвеждане на местен референдум и в срок до 06.06.2020 г. да представят мотивирани становища и предложение за проект за решение на председателя на общинския съвет. С писмо с изх. № К-ОБС-122/22.05.2020 г. кметът на община Пещера е уведомен от председателя на ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, че следва да представи необходимите материали в срок до 02.06.2020 г. На 03.06.2020 г. са проведени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Пещера. Заседанията на комисиите са проведени при дневен ред: „Вземане на решение за провеждане на местен референдум по предложение на Инициативен комитет“. Всички комисии, с изключение на ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, не са взели решение/становище за провеждане на референдум. На заседанието на ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, проведено на 04.06.2020 г. са разгледани и обсъдени две предложения за решения, а именно – на общинска администрация, представено от ВрИД секретар на община Пещера – Галина Стоянова и предложението на групата общински съветници от ПП ГЕРБ, представено от Николай Зайчев. След обсъждане и гласуване с мнозинство от 5 гласа „за“, 2 – „против“ и 1 – „въздържал се“ ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление е подкрепила мотивите и проекта за решение на групата съветници от ПП ГЕРБ. С придружително писмо с вх. № Д-ОБД-77/02.06.2020 г. кметът на община Пещера е изпратил до председателя на Общински съвет Пещера проект на решение, ведно с образците на книжата за произвеждане на местен референдум в гр. Пещера, както и план-сметка, съдържащ информация за разходите, необходими за произвеждането на местен референдум, в случай че общинският съвет одобри провеждането му. Входирано е и проекто-решение от групата на общинските съветници от ПП ГЕРБ с вх. № К-ОБС-129/03.06.2020 г., което да бъде разгледано и гласувано на заседание на постоянните комисии и на заседание на Общински съвет Пещера. С вх. № К-ОБС-124/28.05.2020 г. до председателя на Общински съвет Пещера и до общинските съветници е входирано становище от общински съветник Красимир Киров, с което същият счита, че така поставените въпроси за произвеждане на референдум са незаконосъобразни и ако се вземе решение от Общински съвет Пещера за произвеждане на референдум, същото би било незаконосъобразно. Изложил е мотиви в подкрепа на становището си. Входирана е и декларация – вх. № К-ОБС-134/05.06.2020 г. до председателя на Общински съвет Пещера, членовете на общинския съвет и кмета на община Пещера от представители на структуроопределящи фирми в община Пещера, с която декларация изразяват становище, че поставените въпроси са незаконосъобразни и следва с мотивирано решение да се откаже провеждането на местен референдум именно поради тази причина.

На 09.06.2020 г. от 17:00 часа е проведено заседание на Общински съвет Пещера, на което са присъствали 19 общински съветници, като по уважителни причини са отсъствали Николай Пенев – председател на Общински съвет Пещера и Неделчо Рядков. Заместник-председателят на Общински съвет Пещера е предложил проект за дневен ред, а именно – точка единствена – „Вземане на решение относно предложение на инициативен комитет за произвеждане на референдум в община Пещера против инвестиционното предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД“. В протокол № 10/09.06.2020 г. поименно са посочени присъствалите общински съветници, както и тези, които отсъстват по уважителни причини. Дневният ред е приет единодушно като са представени двата проекта на решение относно предложението на инициативния комитет. От името на кмета на община Пещера становището е било докладвано от Галина Стоянова – ВрИД секретар на община Пещера, а от името на общинските съветници на ПП ГЕРБ, възприето от водещата ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт интереси и развитие на местното самоуправление е докладвал Николай Зайчев. След проведен дебат е взето решение да се подкрепи проекта на решение, предложено от групата общински съветници от ПП ГЕРБ и възприето от водещата ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, а именно – прието е решение, с което е отказано произвеждането на местен референдум, тъй като Общински съвет Пещера е установил, че въпросите съдържащи се в подписката на инициативния комитет са незаконосъобразни. От присъстващите 19 общински съветници, поименно изброени в протокола, „ЗА“ са гласували 15, „Против“ – 4, „Въздържали се“ – няма, с оглед на което е прието Решение № 91 на Общински съвет Пещера, взето на заседание, проведено на 09.06.2020 г. с протокол № 10.

Процесното решение е мотивирано по всеки един от поставените въпроси.

Относно поставен въпрос: „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение?“ Общински съвет Пещера е приел, че е въпрос уреден и разрешен в специални закони – ЗУТ и ЗУО, с оглед на което не е въпрос, който законът е предоставил в компетентност за решаване на органите на местно самоуправление. В тази връзка, след като не е налице една от предпоставките за провеждане на местен референдум съобразно чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС, то общинският съвет следва да приеме доклад с предложение за отказ за провеждане на местен референдум.

Относно поставен въпрос „Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“ Общински съвет Пещера също е приел, че органите на местно самоуправление не са компетентни за това, какъвто и отговор да бъде даден, той не може да замести липсата на правомощия от страна на общинския съвет или кмета на общината. Изрично е посочено, че за инсталацията за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД има влязло в сила разрешение за строеж, разрешение за ползване от ДНСК, както и комплексно разрешително от ИАОС.

Относно поставен въпрос „Подкрепяте ли Кмета на Пещера и председателя на Общински съвет Пещера да инициират и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“ Общински съвет Пещера е приел, че същият е незаконосъобразен, тъй като не са посочени какви конкретни решения следва да вземе местната общественост, които да са в изричните правомощия на кмета на община Пещера и председателя на Общински съвет Пещера. Неясният въпрос препятства проверката му за законосъобразност и осуетява неговото изпълнение.

С оглед на посочените мотиви е взето и процесното решение, с което е отказано произвеждането на местен референдум с поставените в подписката на инициативния комитет въпроси. Решение № 91 на Общински съвет Пещера, взето на заседание, проведено на 09.06.2020 г. с Протокол № 10 е публикувано на страницата на Общински съвет Пещера.

В съдебно заседание е представено и прието като доказателство Разрешение за строеж № 27/04.08.2016 г. и Разрешение № СТ-05-312/05.03.2018 г., издадено от началника на ДНСК София.

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е подадена на 15.06.2020 г., а оспореното решение на Общински съвет Пещера е обявено на интернет страницата му на 10.06.2020 г., поради което е спазен законоустановения 7-дневен срок по чл. 32, ал. 1 от ЗПУГДВМС. Жалбата е подадена от лица, активно легитимирани да оспорват акта съгласно чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 27 ал. 1, т. 1 от ЗПУГДВМС.

Жалбата е подадена срещу акт, който подлежи на съдебен контрол пред тричленен състав на административния съд съобразно изричната разпоредба на чл. 32, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по изложените по–долу съображения.

Съобразно задължението на съда по чл. 168, ал. 1 от АПК настоящият състав, счита, че следва да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК – издаден ли е от компетентен орган, в рамките на предоставените му правомощия, спазени ли са установената от закона форма, административно-производствените правила, материално-правните разпоредби и целта на закона.

Решението е издадено от компетентен орган. Съгласно чл.30 и чл. 31 от ЗПУГДВМС общинският съвет е компетентният орган да приеме решение за произвеждане на местен референдум или да отхвърли предложението за произвеждане на местен референдум. Това е изрично правомощие на общинския съвет и съгласно общия закон Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.21, ал.1, т. 20 – приема решения за произвеждане на референдуми по въпроси от своята компетентност. Решението е взето с необходимото мнозинство, предвидено в закона – съгласно чл. 27, ал.4 от ЗМСМА решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 20 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Съгласно чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието на общинския съвет, на което е взето решението е законно, тъй като са присъствали повече от половината от общия брой на съветниците – 19 съветника /поименно посочени в протокол № 10 /09.06.2020г./, от общ брой 21 съветника.

Спазено е изискването на чл. 27, ал. 5 от ЗПУГДВМС за вписване на предложението за произвеждане на местен референдум в нарочния публичен регистър за това, постоянните комисии и кметът са обсъдили предложението за референдум и са представили становището си и проект за решение преди заседанието на общинския съвет. Изяснена е и е обсъдена финансовата страна на произвеждането на референдум по поставения въпрос, като е изготвена план-сметка на разходите за провеждане на референдума.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС, местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството, като съгласно ал. 2 на посочената разпоредба чрез местен референдум не могат да се решават въпроси: 1. на общинския бюджет; 2. относно размера на местните данъци и такси; 3. на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.

Съгласно чл. 21, ал.1, т. 20 от ЗМСМА, общинският съвет приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност, а чл. 31, ал. 2 от ЗПУГДВМС предвижда, че общинският съвет може с мотивирано решение да не приеме предложението за произвеждане на референдум, с изключение на случаите по чл. 27, ал. 2, при условие че са налице изискванията на чл. 26, ал. 2.

Неоснователно е възражението за материална незаконосъобразност на оспореното решение. При приемане на своите решения общинския съвет е обвързан от правилата на ЗМСМА, а когато решенията касаят предложения за произвеждането на местен референдум, той е обвързан и от правилата на специалния закон – ЗПУГДВМС.

В настоящия случай, инициативен комитет е поискал провеждането на референдум по определени въпроси, а именно:

1. „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?“

2. “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

По силата на закона, преценката дали да се проведе референдум или не, следва да се извърши чрез изрично мотивирано решение. В случая това изискване на закона е спазено, доколкото с обжалваното решение, при съблюдаване на законовите разпоредби, касаещи административната процедура, е изложена подробна аргументация за законосъобразността и целесъобразността на референдума.

По първия от въпросите: „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?“

Съгласно чл. 97 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) местоположението на площадките за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци се определя с общите и подробни yстройствени планове, а тяхното проектиране и изграждане се извършва по общия ред, определен в съответните наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, включително в Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Въпросите, свързани с местоположението на площадките за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци се решава с разпоредбите на ЗУТ и съответните законови и подзаконови нормативни актове. Проектирането и изграждането на депа се извършва по общия ред, определен в ЗУО и поднормативните актове по прилагането му.

Въпросите за изменение на ПУП, както и налагането на строителни забрани за депа, не е въпрос, който законът е предоставил в компетентност за решаване на органите на местно самоуправление пряко. Този въпрос е уреден с нормите на ЗУТ, който от своя страна определя кой е компетентен орган да приеме изменение на ПУП в зависимост от обхвата, но при условията и при спазване на процедурата по ЗУТ, а не чрез референдум, тъй като решението на референдума не може да има пряко действие. За одобряване на изменение на ПУП следва да се премине през процедура, предвидена в ЗУТ и само при доказани правни основания за това. В чл. 149 от ЗУТ е предвидено, че отказът за издаване на разрешение за строеж се прави „само по законосъобразност, като се посочват конкретни мотиви за това“. Законът не предвижда възможност за спиране на издаването на разрешения за строеж на основание решение на общинския съвет или на решение, взето чрез местен референдум, което да замести решение на ОС или Кмет. Такива възможности не съдържат нито ЗМСМА, нито ЗПУГДВМС, нито друг акт от българското законодателство. При изпълнение на компетентността си по ЗУТ и ЗУО общинският съвет и кметът действат при условията на обвързана компетентност, а не при оперативна самостоятелност за вземане на решенията, което е от съществено значение относно поставеният от ИК въпрос – относно неговата законосъобразност.

Разпоредбите на чл. 145, ал. 1, във вр. с чл. 148, ал.2 от ЗУТ предоставят на главния архитект на общината компетентност да съгласува и одобрява техническите и инвестиционните проекти и да издава разрешения за строеж. Сезиран с искания от такъв характер, главният архитект може да ги уважи с издаване на одобряващ акт, или да ги отхвърли, постановявайки мотивиран отказ. Съгласно чл. 146 от ЗУТ и чл. 149, ал. 1 от ЗУТ отказът да се одобри инвестиционен проект и/или да се издаде разрешение за строеж се прави само по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Следва да се отбележи, че главният архитект на Общината не е орган на местно самоуправление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС. Освен това при изграждане на площадки за отпадъци съществена роля играе и РИОСВ, която е орган произнасящ се по въпросите за опазване на околната среда и водите – налице са редица специални нормативни и поднормативни актове , чийто изисквания следва да се спазят, за да може да се въведе в експлоатация такава площадка, най- вече Закон за опазване на околната среда /ЗООС/. Налице е изрична процедура, която не е от компетентността нито на ОС нито на Кмет на община.

В тази връзка след като не е налице една от предпоставките за провеждането на местен референдум, съобразно чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС, то правилно общинският съвет е приел решение за отказ за произвеждане на местен референдум.

По втори въпрос: “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

Съгласно чл. 97, ал. 1 от ЗУТ местоположението на площадките за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци се определя с общите и подробни устройствени планове, а тяхното проектиране и изграждане се извършва по общия ред, определен в съответните наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. В чл. 98, ал. 3 ЗУТ е посочено, че осигуряването на терените, изграждането на съоръженията и инсталациите и третирането на отпадъците се извършва при условията и реда на Закон за управление на отпадъците.

В конкретният случай, същественото е, че посочената инсталация е въведена в експлоатация – издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-312/15.03.2018 г. от Директора на ДНСК – София. Съгласно чл. 156, ал. 5 от ЗУТ влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна. РИОСВ и ИАОС са тези държавни органи, които извършват контрол по спазване на условията по издаденото комплексно разрешително на инсталацията. Дали инсталацията функционира съгласно изискванията на специалните закона не е въпрос от компетентността на органите на местно самоуправление, с оглед на което правилно Общински съвет Пещера е приел, че какъвто и отговор да бъде даден, ако се проведе референдум,той не може да замести липсата на правомощия от страна на Общинския съвет или Кмета на Общината. Приемането на решение на Общински съвет Пещера за провеждане на референдум по въпрос, извън кръга на посочените от законодателя, както и на незаконосъобразни въпроси, означава постановяване на нищожен административен акт.

Относно трети въпрос: 3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗПУГДВМС Общинският съвет може само да редактира, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението за произвеждане на местен референдум въпрос или въпроси. Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗПУГДВМС приетото от референдума произвежда преки последици и следва да бъдат взети мерки от кмета за изпълнението на решението. Така поставеният въпрос не може да бъде пряко изпълнен след провеждане на референдум, тъй като е изключително неясен и неконкретен. Във въпроса не са посочени какви конкретни решения следва да вземе местната общественост, които да са в изричните правомощия на Кмета на община Пещера и председателя на Общински съвет Пещера. Тази неяснота и неконкретност, би осуетило неговото изпълнение, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗПУГДВМС. Освен това председателят на Общински съвет Пещера не е орган на местното самоуправление, съгласно изискването на чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

Местен референдум съгласно чл. 26 ЗПУГДВМС се произвежда за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местното самоуправление или органите на местната администрация, от гражданите на съответната община, район или кметство, като приетото на референдума произвежда преки последици – чл. 26, ал. 4 от ЗПУГДВМС. Следователно, предмет на местен референдум може да бъде въпрос от компетентността на съответния общински съвет или кмет. В процесния случай, предметът на предложението за местен референдум е извън обхвата на разпоредбата на чл. 26. Въпросите, свързани с местоположението на площадките за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци се решава с разпоредбите на ЗУТ и съответните законови и подзаконови нормативни актове. В този смисъл е уредбата в чл. 97, ал. 1 и сл. ЗУТ, като тяхното проектиране и изграждане се извършва по общия ред, определен в съответните нормативни актове (Решение № 9291/27.06.2012г. по адм.д. 708/2012 г. на ВАС).

Приемането на решение на Общински съвет Пещера за провеждане на референдум по въпроси, извън кръга на посочените от законодателя, както и на незаконосъобразни въпроси, би означавало постановяване на нищожен административен акт. В случая Общински съвет Пещера правилно е упражнил правомощието си по чл. 31, ал. 1, изр.2 от ЗПУГДВМС и след като е констатирал, че процесните въпроси са незаконосъобразни, с мотивирано решение е отказал произвеждането на местен референдум, с оглед на което Решение № 91 на Общински съвет Пещера, взето на заседание, проведено от 09.06.2020 г. – Протокол 10 е законосъобразно.

Съдът постановявайки решението си взе в предвид и преобладаващата съдебна практика /Решение № 9291/27.06.2012 г. по адм. д. 708/2012г. на ВАС; Решение № 5270/02.08.2019 г., постановено по адм. д. № 12657/2018г. по описа на АССГ; Решение № 1058/29.12.2015 г., постановено по адм. д. № 830/2015г. по описа на АС-София област; Решение от 27.10.2011 г., постановено по адм. д. № 239/2011г. по описа на Стара Загора и др./.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗПУГДВМС, съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Инициативен комитет за провеждане на Референдум в община Пещера против инвестиционно предложение на „Грийнбърн“ ЕООД за изграждане на депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, представляван от Златка Петрова Цвеева-Анчева с ЕГН ********** с адрес *** и съдебен адрес за призоваване и съобщения гр. Пазарджик, ул. “Петко Машев“ № 11, ет. 2, кантора 21, чрез адв. М. З., против Решение № 91 от 09.06.2020 г. на Общински съвет Пещера, взето с протокол № 10, с което Общински съвет Пещера отказва произвеждане на местен референдум с въпроси:

1. „Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение ?“

2. “Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ЕООД?“

3. “Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и Председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?“.

РЕШЕНИЕТО е окончателно съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

Коментари