Институции

ОИЦ – Пазарджик стартира инфо събития в общините

Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик започва първия си цикъл от информационни събития в общините в Пазарджишка област.От 4 юни до 3 юли екип от центъра ще посети единайсетте общини в областта, където ще проведе срещи с потенциални ползватели на европейско финансиране. Участници в първите информационни срещи ще бъдат представители на общинските администрации, на териториалните звена на Централната администрация и на НПО-сектора. Експертите от ОИЦ – Пазарджик ще ги запознаят с функциите и дейността на центъра и ще им предоставят информация за актуални отворени схеми, по които потенциалните бенефициенти могат да кандидатстват за финансиране от Европейския съюз. Подробно ще бъдат представени схемите «Помощ в дома» и «Живот в общността» по приоритетна ос 5, области на интервенция съответно 5.1. и 5.2. от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».Програмата на посещенията от първия цикъл информационни срещи е както следва:Община Брацигово – 04.06.2012 г., Община Ракитово – 06.06.2012 г., Община Септември – 08.06.2012 г., Община Батак – 11.06.2012 г., Община Лесичово – 13.06.2012 г., Община Стрелча – 15.06.2012 г., Община Велинград – 18.06.2012 г, Община Панагюрище – 20.06.2012 г., Община Белово – 21.06.2012 г., Община Пещера – 02.07.2012 г., Община Пазарджик – 03.07.2012 г.ОИЦ – Пазарджик е създаден по проект № 0078-ОПК-3.3 „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.С оглед преодоляване дефицита на информация относно политиката на сближаване на Европейския съюз, проектът за изграждането на ОИЦ – Пазарджик цели да популяризира възможностите за финансиране от Кохезионния и Структурните фондове в България и Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г. Областен информационен център – Пазарджик предоставя актуална информация относно добрите практики на бенефициенти, изпълнили успешно проекти по Оперативните програми на ЕС в България. Приоритет в осведомяването на широката общественост от ОИЦ – Пазарджик ще бъдат и новите предизвикателства и възможности, които ще предложи на страната ни ЕС през следващия програмен период 2014 – 2020 г.До 12.07.2014 г., когато е предвидено да завърши проектът, ОИЦ – Пазарджик ще проведе 99 събития – по 9 във всяка от 11-те общини в Пазарджишка област.ОИЦ – Пазарджик е разположен в обособено помещение в Информационния център на Община Пазарджик на бул. „България” 2. Екипът на центъра е на разположение всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в центъра, както и на телефон 034/ 446 209 или на e-mail oic.pazardzhik@gmail.com.

Коментари