Институции

Одобрен е нов Класификатор на длъжностите в администрацията

Министерският съвет прие нормативни актове във връзка с прилагането на Закона за държавния служител, предаде репортер на БГНЕС. С новия Класификатор на длъжностите в администрацията се осигурява по-справедливо и по-балансирано разпределяне на длъжностите по длъжностни нива на базата на обективни критерии, а не както до сега– само според йерархията на органите на държавна власт и мястото на техните администрации в нея. Прецизират се минималните изисквания за заемане на длъжността и се очертават пътеките за развитие в кариерата на служителите в държавната администрация. Разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е извършено чрез прилагане на методика за оценка, което е основата за справедливо определяне на възнагражденията и за осъществяване на други политики по управление на човешките ресурси вдържавната администрация. Всяка длъжност е сравнена с всички останали длъжности и е оценена по четири основни фактора: знания и умения за осъществяване на функциите на длъжността, свобода на вземане на решения, влияние на взетите решения и умения за работа с хора. Прилагането на методиката позволява да се формират кореспондиращи си нива на ръководни и експертни длъжности в рамките на едно и също длъжностно ниво. Така се дава възможност експертите да се развиват професионално без да е необходимо непременно да заемат ръководна длъжност. В новия Класификатор са прецизирани изискванията за заемане на длъжностите в държавната администрация, които досега бяха разнородни и не винаги съобразени с изискванията в специалните закони. Като цяло изискванията за професионален опит и ранг се намаляват – целта е да се създадат по-добри възможности за кариера на служителите, както и млади хора, с по-малък професионален опит, да имат възможността да кандидатстват за работа в държавната администрация. В Класификатора на длъжностите в администрацията са включени и някои нови длъжности съобразно специфичните им функции, както и длъжности, ползвани от администрациите, които съгласно приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител ще прилагат от 1 юли 2012 г. статута на държавния служител. В Наредбата за прилагане на Класификатора са дадени описания на длъжностите в администрацията, позволяващи тяхното разграничение по отношение на изпълняваните функции. Обособяват се степени на длъжносттасоциален работник,свързани с ясното разграничаване на функциите, изпълнявани от тази длъжност и осигуряването на по-добри възможности за задържане, кариера и заплащане на тази категория служители. Променят се нормативите за численост на вътрешните административни звена с цел засилване на експертния потенциал и намаляване на броя на ръководните кадри в държавната администрация. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности е намалена от 20 на 15 на сто от определената обща численост. Въвежда се задължение за всички администрации с численост до 50 щатни бройки да организират общата администрация в една дирекция. Предложенията за изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията ще се съгласуват задължително със Съвета за административната реформа. С Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се въвежда нов модел на заплащане, което ще доведе до изграждане на конкурентноспособен и по-добре заплатен сектор на държавната администрация. С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация. Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения. Разходите за основни заплати на държавните служители и на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя са в размер, не по-малък от 70 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити. Основната месечна заплата се определя по нива и степени като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. Въвежда се възможностза диференцирано увеличение на индивидуалната заплата според оценката на изпълнението – при най-високата оценка увеличението може да е до 15%, докато при най-нискатаоценка не се предвижда увеличение. Преустановява се порочната практика на разпределяне на прекомерно високи суми за допълнително материално стимулиране на служителите, които се определят като процент върху основната заплата, независимо от постигнатите резултати от отделния служител, звено или административна структура като цяло. Предвиждат се допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, които справедливо ще отчитат приноса на отделния служител. Ако служителят не се е справял с работата и не е допринесъл за постигане на целите на администрацията, то той не следва да получи материално поощрение за съответния период. Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити. Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, който може да получи отделен служител за една година, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати. С въвеждането на новия модел на заплащане не се допуска намаляване на достигнатите нива на доходи. Добавката за прослужено време е включена в размера на основната заплата. Целите на новата Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА) са свързани с оценяване на приноса на отделния служител за изпълнението на целите на административното звено и административната структура като цяло и определяне на възнагражденията на служителите спрямо техните постижения. Периодът на оценяване е от 1 януари до 31 декември на съответната година, което дава възможност в индивидуалния работен план да се формулират цели, съгласувани с годишните цели на административната структура. Рамката на компетентностите е разработена подробно, диференцирана е повидове длъжности. Броят и видът на компетентностите е изведен от практиката. Дадени са ясни дефиниции на компетентностите. За първи път са определени поведенческистандарти за приемливо и неприемливо ниво на проявяването им при изпълнение на длъжността, което е основа за аргументираното им оценяване. С цел подобряване на обективността, за първи път в държавната администрация се въвежда възможност за самооценка, както и включване на независими мнения от колеги и външни потребители за нивото на изпълнение на длъжността. Дадена е възможност на контролиращия ръководител освен да потвърждава и повишава годишната оценка на служителя и да я намалявас една оценка. Промяната е в съответствие с одобрените промени в Закона за държавния служител. Заличена е правната възможност служителят да бъде повишаван в ранг след изтичането на 5 години във всички случаи, независимо от получената оценка. Всяка годишна оценка, по-ниска отИзпълнението напълно отговаря на изискванията,прекъсва периода за повишаване в ранг. Промените ще осигурят тясна връзка между организационното и индивидуалното изпълнение, подобрена обективност на оценката,мотивация на служителите за постигане на по-добри резултати, опростени административни процедури. Приемането на Наредбата за длъжностните характеристики на служителите в държавната администрация е в съответствие с изменението на чл. 2, ал. 4 и чл. 8, ал. 2 от Закона за държавния служител. С цитираните разпоредби Министерският съвет е определен за компетентния орган по приемане на наредбите. Приети са произтичащи от законовите промени изменения и в наредбите за служебното положение на държавните служители, за провеждане на конкурсите за държавни служители и за документите за заемане на държавна служба. /БГНЕС/

Коментари