Институции

Обявиха конкурс за Секретар на Общината

Пещера. На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед №1377/05.12.2011г. на Кмета на Община Пещера е обявен конкурс за длъжността Секретар на Община Пещера.

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане

на длъжността

1.1 Минимални изисквания

* Изисквана минимална степен на образование – висше – бакалавър

*  Професионален опит – 6 години

или минимален ранг – ІІ младши

*  Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 393 лв.

* Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно

1.2 Специфични изисквания

* Кандидата трябва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл;

* област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – “Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление – право, администрация и управление,  икономика

ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи съответната администрация като координира и контролира административните звена за точно спазване на нормативните актове. Организира дейностите в областта на местното самоуправление, отбранително мобилизационната подготовка, вероизповеданията. Подпомага кмета в организиране на дългосрочни и краткосрочни програми за развитие на общината, опазване на обществения ред..

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността  да се проведе съгласно чл.29 от НПКДСл ,по следния начин:

–        тест

–        интервю

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:

– Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

– Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – “Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление – право, администрация и управление, икономика

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит/чл. 17, ал. 2, т.2 от НПКДС/

– Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е  осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.2 от НПКДС/;

– Удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност.

V. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса се представят  всеки работен ден от 8,30   до  17,00 ч.  в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

Коментари