Политика

Обявиха за нищожен отказ на бившият секретар на Общината за достъп до информация

Написано от Пещераинфо

Пазарджик-Пещера.Административният съд в Пазарджик обяви за нищожно писмо на бившият секретар на община Пещера. Делото е образувано по жалба на Сдружение с дейност в частна полза “Асоциация на производителите на екологична енергия” против Писмо № 15-42-143/28.09.2011 г., издадено от секретаря на община Пещера, с което по искане на жалбоподателя е предоставен частичен достъп до обществена информация, като не е разкрита информацията, отнасяща се до трети лица, заявили искане за допускане ПУП-ПРЗ относно производство на енергия от ВЕИ. Искането на жалбоподателя е да бъде отменен постановения частичен отказ като незаконосъобразен в частта му, с която на жалбоподателя не се предоставя информация относно инвеститора, типа и мощността на проекта и да бъде задължен кмета на община Пещера да предостави пълен достъп до поисканата обществена информация. Според решението на съда становището на секретаря на община Пещера, че не следва да се предостави исканата информация, защото тя касае трети лица, които не са дали своето съгласие за предоставянето на тази информация не е правилно. Магистратите са категорични, че не е спазена формата на обжалвания акт, тъй като липсват реквизитите, посочени в чл. 38 от Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ). Обжалваният акт противоречи на чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, според който заповедта на кмета за изработване на ПУП се съобщава на всяко заинтересовано лице и се публикува на интернет страницата на общината. В случая следва да се приложи чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ, защото е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ, предвид предмета на дейност и целите, които си е поставил жалбоподателя.

Какво всъщност е поискало сдружението? Цитираме дословно решението на съда:

Със Заявление за достъп до обществена информация № 15-42-1/25.07.2011 г. жалбоподателят е поискал от кмета на община Пещера да му предостави следната обществена информация, а именно – издадени разрешения за изработка на ПУП /допускане до ПУП/, както и актове за одобрени или влезли в сила ПУП за изграждане на ВЕИ проекти /ветроенергийни, фотоволтаични, мВЕЦ, биомаса/ за имоти в землищата на селата от община Пещера, област Пазарджик, за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 г. Жалбоподателят е поискал формата на информацията да бъде: копия на хартиен носител, копия на технически носител или справка в табличен вид в електронен вариант, съдържаща информация за идентификатора на имота, землището и лицето, на чието име са издадени съответните документи. Впоследствие с Уведомление № 15-42-1-2/21.09.2011 г. жалбоподателят отново е поискал предоставяне на поисканата със заявлението обществена информация. Постановеният административен акт е от секретаря на община Пещера, като в него е посочена Заповед № 1138/13.09.2011 г. на кмета на община Пещера. В обжалваното писмо е предоставена информация относно издадени три разрешения за допускане изготвяне на ПУП-ПРЗ /смяна предназначението/, като са посочени поземлените имоти и местностите, но не и инвеститорите, в чиято полза са издадени.

Видно от Заповед № 1138/13.09.2011 г. е, че с нея кметът на община Пещера е делегирал на секретаря на общината правомощия да подписва следните документи: съобщения за обявяване на ЧИ на ПУП, за издадени строителни разрешения, удостоверения за описание на имоти и сгради, удостоверения за идентичност на имот и изходящата кореспонденция на общинска администрация. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. В случая несъмнено компетентният орган, който следва да предостави или да откаже достъп до поисканата обществена информация е кметът на община Пещера, тъй като именно той издава актовете, до който се отнася информацията. За да вземе решение за предоставяне на информацията или за отказ друго лице, то съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ следва да е “изрично определено” от органа, т.е. в случая от кмета на община Пещера. В посочената заповед е налице овластяване на секретаря на общината от кмета за извършване на определени действия, но между тях липсва овластяване за вземане на решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до искана обществена информация.

Поради това Писмо № 15-42-143/28.09.2011 г., в обжалваната му част е издадено извън издадено извън правомощията на секретаря на община Пещера, т.е. в обжалваната му част това писмо е нищожно поради некомпетентност. Тази нищожност следва да бъде прогласена от съда, като преписката бъде изпратена на компетентния орган – кмета на община Пещера, който следва в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящето решение да се произнесе по Заявление за достъп до обществена информация № 15-42-1/25.07.2011 г., като прецени дали информацията следва да бъде предоставена по начина, по който е предоставена в Писмо № 15-42-143/28.09.2011 г., или следва да бъде предоставена в по-голям обем, или следва да бъде предоставен пълен достъп, така както е поискан със Заявление за достъп до обществена информация № 15-42-1/25.07.2011 г.

С оглед на гореизложеното Административен съд, гр. Пазарджик

Р Е Ш И:

Обявява нищожността на Писмо № 15-42-143/28.09.2011 г., издадено от секретаря на община Пещера, в частта му, в която не е предоставен достъп до обществена информация, така както е поискана със Заявление за достъп до обществена информация № 15-42-1/25.07.2011 г.

Изпраща преписката на кмета на община Пещера за произнасяне в 14-дневен срок от влизане в сила на решението, като му дава задължителни указания, посочени в мотивите на настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

Коментари