Институции

Общинският съвет ще разглежда бюджета на 28 януари.Вижте дневния ред на сесията

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р Цветана  Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ЧЕТВЪРТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    28. 01. 2016 г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2016г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2016г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016г, 2017г, 2018г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор дирекция «Финансово стопанска дейност»

 

2.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 година.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел «Общинска собственост»

 

3.Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2016 година.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел «Общинска собственост»

 

4.Приемане на отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода юли-декември 2015г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел «Общинска собственост»

 

5.Приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2015г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова – Директор дирекция « Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми“

 

6.Приемане на Общински план за младежта за 2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова – Директор дирекция « Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми“

 

7.Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера за 2015г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера  Соня Бурова – Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания

8.Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера за 2015г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера Виолета Калудова – Директор на Дневен център за възрастни хора с увреждания

 

9.Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие – гр. Пещера за 2015г.

Докладва: Силвия Велева – ИД Управител на  Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие

 

10.Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера Димитър Павлов – Гл.експерт «КМРД»

 

11.Увеличение капацитета на Домашен социален патронаж гр.Пещера и увеличение числеността на персонала в  звено «Домашен социален патронаж» гр. Пещера и звено «Музей»гр.Пещера.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор дирекция «Финансово стопанска дейност»

 

12.Предоставяне на помещение за клуб на ПП «Движение за права и свободи – ДПС» гр.Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера Димитър Симонов – Гл. специалист «Общинска собственост, наеми»

 

13.Одобряване на проект за ЧИ на ПУП за изменение трасето на улица с осови точки 815-848 с идентификатор 56277.504.9635, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185,186,187,200 и 201 по ПУП на гр.Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера 

Гл. архитект Денка Николова

 

14.Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.164 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ ХХVI-1.164 за бензиностанция в местност „Долна Бялча“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера 

Гл. архитект Денка Николова

15.Питания.

Коментари