Институции

Общинският съвет отхвърли рефрендума заради незаконосъобразни въпроси

Написано от Пещераинфо

Общинският съвет на Пещера отказа произвеждането на местен референдум, тъй като установи, че въпросите, съдържащи се в подписката на инициативния комитет, са незаконосъобразни.

Против провеждането на референдума, иницииран от инициативен комитет бяха 15 от общо присъствали 19 общински съветници. Според тях процедурата по организиране на референдум е спазена, но въпросите противоречат на законодателството.

Поставените въпроси за референдума са:

  1. Против ли сте да бъде изградено депо за опасни отпадъци от „Грийнбърн“ ЕООД към инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Грийнбърн“ ООД, гр. Пещера или от друга компания с идентично инвестиционно предложение?
  2. Против ли сте функционирането на вече изградената инсталация за изгаряне на отпадъци на „Грийнбърн“ ООД?
  3. Подкрепяте ли Кмета на община Пещера и председателя на Общински съвет Пещера да инициират процедура и да извършат необходимите правни и организационни действия съобразно своята компетентност, така че да не бъде допуснато изграждане на депо за опасни отпадъци?

За въпросите-предмет на местен референдум обаче има въведено императивното правило на чл. 26 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление да са от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството. Приемането на решение за произвеждане на референдум по въпроси, извън кръга на посочените от законодателя, както и на незаконосъобразни въпроси, би означавало постановяване на нищожен административен акт.

Затова общинските съветници счетоха, че въпросите, съдържащи се в подписката на инициативния комитет, са незаконосъобразни. И като взе предвид становището на водещата ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, както и становищата на отделни общински съветници, на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 21, ал. 1,т. 20, от ЗМСМА и чл. 61, ал. 2, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Пещера във връзка с чл. 31, ал. 1, изречение второ от ЗПУГДВМС, мнозинството от 15 съветника отхвърли предложението за Референдум.

На заседанието не присъстваха председателя на Общинския съвет Николай Пенев и съветникът Неделчо Рядков.

Сесията се председателстваше от заместник-председателя Стефан Иванчев.

Припомняме, че 50 фирми се обявиха против подобен референдум и излязоха с декларация за това.

Коментари