Институции

Общинските съветници ще заседават за 66 път

Пещера. Председателят    на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските  съветници  на шестдесет и шесто  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    28.08. 2015 г.   / ПЕТЪК  /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 64 от 31.07.2015г.
    Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии 
за периода януари – юли 2015г.
      Докладва: Председателят на Общински съвет

3.    Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средствата от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2015г.
    Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Актуализация на бюджета Община Пещера и разчета за капиталови разходи.
    Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Информация за готовността  на общинските и детски заведения за учебната 2015/2016 година.
    Докладва: Кметът на Oбщината
6.    Текущи.
6.1.    Приемане на изменения и допълнения в Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места.
    Докладва: Кметът на Oбщината

6.2.    Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХI клас, профил „Технологичен“ с 15/петнадесет/ ученици и паралелка в VIIклас с 15 /петнадесет/ ученици в СОУ „Св.Климент Охридски“ – гр.Пещера за учебната 2015/2016г.
    Докладва: Кметът на Oбщината


6.3.    Преобразуване на Целодневна детска градина «Еделвайс» – с. Капитан Димитриево, Община Пещера във филиал с 1 група към ЦДГ «Здравец» – с.Радилово, Община Пещера, считано от 01.09.2015г.
    Докладва: Кметът на Oбщината
6.4.    Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, Община Пещера, Област Пазарджик – 1 брой, с капацитет 14 места, делигирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015г.
6.5.    
    Докладва: Кметът на Oбщината
6.6.    Разрешаване за изработване на проект за ПУП – ПР, за промяна предназначение и приобщаване на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403 /местен път публична общинска собственост/ с площ от 89.00 кв.м. към УПИ I -30, цех за изделия от естествени материали – поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 по КККР на гр.Пещера, местност „Копривец“, съгласно приложена скица – предложение и одобри представеното задание.
    Докладва: Кметът на Oбщината

6.7.    Даване на разрешение за изработване на Проект за ЧИ на ПУП за изменение трасето на улица с осови точки 815-848 с идентификатор 56277.504.9635, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185,186,187,200 и 201 , по ПУП на гр.Пещера и одобряване на задание.
    Докладва: Кметът на Oбщината

6.8.    Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП за промяна предназначението на УПИ I – общ.зеленина в УПИ – Търговска дейност и услуги, кв.25 по ПУП на с. Капитан Димитриево
    Докладва: Кметът на Oбщината

6.9.    Промяна на регулацията на УПИ VIII – търговия и услуги /ПИ с идентификатор 56277.502.1203/ и УПИ VII – 24 класно училище / ПИ с идентификатор 56277.502.1204/ в кв.120 по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
    Докладва: Кметът на Oбщината

6.10.    Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.686, находящ се в гр.Пещера.
    Докладва: Кметът на Oбщината
6.11.    Бракуване и продажба на товарни автомобили стопанисвани от Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура».
    Докладва: Директорът на ОП «ЧПОИ»
7.     Питания.

Коментари