Институции

Общинските съветници ще заседават в петък

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 08. 2012 г. от 15. 00 часа в заседателна зала на хотел „Даф Транс“ – летовище „Свети Константин“ с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на плана и отчета на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2012година.
Докладва: Кметът на Oбщината

2. Промени на бюджета и разчета за капиталови разходи за 2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината

3. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за новата учебна 2012/2013 година.
Докладва: Кметът на Oбщината

4. Информация за изпълнение на Общинския план за действие за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2011/2012 година.
Докладва: Кметът на Oбщината

5. Текущи.
Утвърждаване на паралелки под определения минимален брой ученици съгласно Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена в ОУ»П.Хилендарски» – с.Радилово за учебната 2012/2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината

Намаляване на капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр.Пещера от 36 на 28 места, считано от 01.07.2012г. и промяна на числения състав на персонала на ДЦВХУ – гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

Одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 010055 в местност „Долна Бялча“ по КВС на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПР за улици с о.т. 301-299 и 301а-301б, между кв.30А и кв.30В и УПИ – VІІ -839 в кв.31 по ПУП плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

Одобряване на проект за ПУП –ПРЗ за отреждане на устройствена зона – предимно производствена с обхват – урегулираните поземлени имоти на територията на „Бивш стопански двор кравеферма“ и поземлени имоти със сменено предназначение в м.“Долна бялча“ в землището на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост – № 04069 в местността“Икочово“, № 034021 в местността „Свети Георги“, №010068 в местността „Долна бялча“, № 202069 в местността „Курията“ в землището на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

Приемане на оценка и продажба на недвижим имот-частна общинска собственост – УПИ ХХІІ-3409, кв.27 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

Отказ на Община Пещера да изкупи имот Магазин за мебели, находящ се в УПИ ІІІ – 1721, кв.114 по плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

Одобрение на Споразумение за сътрудничество между Фондация „Глобален информационен дом“ и Община Пещера за съвместно кандидатстване и изпълнение на проект по програма, финансирана на основание Меморандум за разбирателство относно изпълнението на финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г., подписан между Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, като „Държавни донори“ и РБългария, като „Държава бенефиниент“.
Докладва: Кметът на Oбщината

Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Сийка Емилова Павлова, Радка Емилова Павлова и Димитър Емилов Павлов.
Докладва: Кметът на Oбщината

Внасяне Декларация в Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие“, Областен управител, относно структурни промени в общинска служба „Земеделие“- Пещера.
Докладва: Председателят на Общински съвет

6. Питания.

Коментари