Институции

Общинските съветници от Пещера ще заседават на 31 октомври

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  общинските съветници на четиридесет и второ заседание, което   ще се проведе на 31. 10. 2018 г.   / сряда / от  14:30 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера, приет с Решение № 512/30.08.2018г. на Общински съвет- Пещера.

2. Приемане на изменениe и допълнениe на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015-2019г., приет с Решение № 516/30.08.2018г. на Общински съвет  – Пещера.

3. Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет- Пещера .

4. Определяне на възнаграждението на общинските  съветници в Общински съвет –  Пещера.

5. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински съвет – Пещера.

6. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в VIII клас, професия „Биотехнолог“, специалност „Технология в биопроизводствата“ с 14/ четиринадесет/ ученици в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ – гр. Пещера.

7. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пенсии от починал родител.

8. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-НС по ПУП на гр. Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр. Пещера /УПИ IV- ОбНС по ПУП на гр. Пещера/ кв.216.

9. Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр. Пещера в местност „Баташки път“.

10. Изразяване на предварително съгласие за преминаване чрез премостване над път с идентификатор 56277.503.9690 по КККР на гр.Пещера между о.т.  630-629, необходимо във връзка с бързото и безопасно преминаване на специалисти до цех ферментация в поземлен имот с идентификатор 56277.503.283 по КККР на гр. Пещера / УПИ IV-3469,3470/, кв.132, гр. Пещера.

11. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП –ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр. Пещера, местност „Баташки път“ в V -4.1712, „За автошоурум и крайпътно заведение“ с площ от 1777кв.м. и одобряване на задание.

12. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на метални павилиони за търговска  дейност, намиращи се в района на Общински пазар гр. Пещера.

13. Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.10 по КККР на гр. Пещера.

14. Приемане на оценка за продажба на идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.502.532 по КККР на гр. Пещера.

15. Питания.

 

 

 

 

 

 

Коментари