Институции

Общинските съветници на тридесет и второ заседание, във вторник

Пещера. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на тридесет и второ /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30.01.2018г. /вторник/ от 14:30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2018 година, индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018, 2019, 2020г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева- Директор на дирекция „ФСД“

Коментари