Институции

Общинските съветници на Пещера се събират днес

Пещера.  Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017 година, сборния бюджет на Общината за 2017г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2017г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017г.,- 2019г., са част от точките включени в проект за дневния ред на местния парламент. Общинският съвет – Пещера ще се събере на редовно заседание в 14.30 часа. На заседанието ще бъдат представени отчети за изпълнение програмата за управление на Кмета на общината, за дейността на Общинския съвет и неговите Комисии и за изпълнението на Общински план за младежта за изминалата година. Очаква се днес да бъде приет и  Културен календар за годината.

Коментари