Институции

Общинските съветници в Пещера ще заседават в петък

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква общинските съветници на единайсто заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 06. 2012 г. от 9. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :
1. Информация за изпълнение на Програмата за реконстукция и монтаж на пречиствателните съоръжения в «Биовет»АД.
Докладва: Изпълнителен директор на «Биовет»АД
2. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за първото шестмесечие на 2012г.
Докладва: Председателят на Общински съвет
3. Информация за училищната мрежа в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4. Приемане на отчет по изпълнение на Общинската програма за интегриране на ромите в Община Пещера 2011-2012г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5. Текущи.
5.1. Промяна в Правилник за организацията и дейността на Ообщинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера, приет с Решение № 389/30.09.2009г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.2. Изменение и допълнение в Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.3. Изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.4. Създаване на Звено за социални услуги съм Домашен социален патронаж – гр.Пещера, във връзка изготвяне на проектно предложение от Община Пещера и кандидатстване по обявена процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“ по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, област на интервенция 5.1.“Подкрепа на социалната икономика“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.5. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.6. Приемане на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.7. Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП – ПР за отпадане предвиждането за паркинг по ул.“Стара крепост“ между осови точки 133-135 в кв.17 по плана на гр.Пещера и отреждане урегулиран поземлен имот ІХ – гаражи.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.8. Приемане на оценка и отдаване под наем на Недвижим имот – частна общинска собственост – № 008019, находящ се в местността „Арпалица“ землище на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.9. Приемане на оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост- № 023051, № 010122, № 012036, № 010042, № 12.305.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.10. Предоставяне на Поземлен имот с № 023234, находящ се в местността „Църнево“, землище на гр.Пещера и на Поземлен имот № 020168, находящ се в местността „Голяма страна“ на наследниците на Иван Георгиев Кьосеиванов.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.11. Предоставяне на Поземлен имот с № 020166 находящ се в местността „Голяма страна“ на наследниците на Петър Иванов Кьосеиванов.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.12. Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ VІІ, кв.25 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
5.13. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011 -2015г.
Докладва: Стефан Иванчев
Председател на ПК по бюджет и финанси
5.14. Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Асена Николова Цветкова.
Докладва: Кметът на Oбщината
6. Питания

Коментари