Институции

Общинските съветници в Пещера ще заседават на 29 август

Написано от Величка Ачева

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на петдесет и шесто заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 08. 2019 г. / четвъртък / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2019/2020г.

2. Отчет за касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2019г.

3. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2019г. и разчета за капиталови разходи за 2019г.

4. Изразходване на част от средства от отчисленията събрани по реда на чл.60 от Закона за управление на отпадъците –ЗУО и във връзка с дейности необходими за закриване и след експлоатационни грижи на сметището.

5. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в Община Пещера, приет с Решение № 512/30.08.2019г., изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г. на Общински съвет- Пещера.

6. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в X клас, в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера за учебната 2019/2020г.

7. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на павилиони №1, №3, №5 и №8, намиращи се на „Дъгов мост“ гр. Пещера.

8. Проект за изменение в кадастралната карта за поземлен имот 56277.503.9706, гр. Пещера.

9. Допълнение на Решение № 648/27.06.2019г. на Общински съвет- Пещера.

10. Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – 146/284 идеални части от ПИ 56277.504.435, гр. Пещера.

11. Приемане на оценка и продажба на отстъпено право на строеж в размер на 21 кв.м. за построяване на Гараж № 212 в ПИ с идентификатор 56277.501.311, гр. Пещера.

12. Изразяване на предварително съгласие за възмездно учредяване право на преминаване и прокарване в полза на „Биовет“ АД през общински имоти.

13. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за заличаване на улица тупик, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56277.503.921 и 56277.503.923 и обособяване на нова улица тупик с о.т. 757а-757б от поземлен имот с идентификатор 56277.503.924 по ККР на гр. Пещера, съгласно приложената скица – проект и реализирана на място улица тупик.

14. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 с площ от 26 957 кв.м. по КККР на гр. Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия – за жилищно застрояване, като се обособят 67/ шестдесет и седем/ броя самостоятелни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 и образуването на нови 9 /девет/ броя квартали и одобри приложеното задание.

15. Питания.

Коментари