Институции

Общинските съветници в Пещера заседават днес

Пещера. От  9. 00 часа днес в залата на Общински съвет ще се проведе  осмото заседание  на Общински съвет,  с проект за

Дневен ред :

1. Информация за изпълнението на Програмата за реконструкция и монтаж на пречиствателните съоръжения в „Биовет”АД.
Докладва:Изпълнителен директор на „Биовет”АД
2.  Отчет за работата на Районно управление «Полиция» – Пещера за 2011г.
3.    Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Пещера за 2011г.

4.    Приемане на Отчет на бюджетните финансови средства отпуснати на читалище «Развитие» – Пещера, читалище «Зора» с. Радилово, читалище «Сергей Румянцев» с Капитан Димитриево през 2011г.

5.    Приемане на  Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2012г.
6.    Текущи.

6.1.    Приемане на Общинска програма за превенция на ХИВ/СПИН и злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимост в Община Пещера за 2012г.

6.2.    Приемане на Отчет за 2011г. по изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.
Докладва: Кметът на общината
6.3.    Приемане на Отчет за 2011г. по изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда.
6.4.    Предоставяне на Поземлени имоти с № 052040 и № 052041 находящи се в местността «Средни ливади», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Иванка Стоянова Фандъкова.

6.5.    Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – Имот пл.№ 646 с площ 166.30 кв.м., кв.50 по ПУП на гр.Пещера ведно с построените в него две сгради.

6.6.     Приемане на оценка  и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  № 042059 находящ се  в местността «Свети Спас», землище на гр.Пещера.

6.7.    Приемане на оценка  и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  № 042058 находящ се  в местността «Свети Спас», землище на гр.Пещера.

6.8.    Приемане на оценка  и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  № 042056 находящ се  в местността «Свети Спас», землище на гр.Пещера.

6.9.    Предоставяне на част от имот – частна общинска собственост, а именно: целия първи етаж и част от втория етаж от двуетажна сграда, находяща се в гр.Пещера, ул.»Нешо Чипев» № 1, УПИ – І- Медицински център ООД / предишен УПИ І – Поликлиника/ в кв.28 по плана на гр.Пещера  със застроена площ от 98 кв.м. на ЦСМП- Пазарджик, филиал гр.Пещера за безсрочно и безвъзмездно ползване.

6.10.    Предложение за ЧИ на ПУП – ПР за улици с о.т. 301-299 и 301а-301б, между кв.30А и кв.30Б и УПИ – VІІ – 839 по плана на гр.Пещера.

6.11.    Даване на съгласие на «Грийн Форест Проджект» АД гр.Пловдив за прокарване на питеен водопровод за захранване на ПИ № 01064 по КВС  на гр.Пещера, местност «Лагера» през поземлени имоти общинска собственост.

7.    Питания.

Коментари