Институции Общество

Община Пещера ще прави ВиК асоциация с държавата

Пещера.В Пещера започва работа за създаване на ВиК асоциация с държавата на територията на Община Пещера, съобщи на днешната редовна сесия на ОбС управителят на ВКС ЕООД инж.Звезделин Вукев. Според него това ще е най-добрият вариант за пещерци. Създаването на голяма асоциация, което беше коментирано на среща във Велинград, ще отнеме много време.

Според кмета Николай Зайчев не е задължително, когато се създава голяма, регионална асоциация, Пещера да се присъедини към такава с център Велинград. „Може да се присъединим към асоциация в Пазарджик, който е много по-близо да Пещера. Но това окрупняване няма да стане скоро. Ние ще работим за наша асоциация. Искам да успокоя моите съграждани, че на този етап, поне в следващите 2 години, нашето ВиК няма да се променя“, допълни Зайчев.

Пред общинските съветници бе представен отчет за работата на водното дружество, в което работят 37 човека.

От годишния финансов отчет е видно, че приходите на „ВКС” ЕООД гр. Пещера, реализирани от предоставени водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите за 2017 г. възлизат на 1 204 000 лв. Срещу тях дружеството е извършило разходи от 1 178 хил. лв. и следователно е постигнало положителен финансов резултат за 2017 г. –счетоводна печалба от 26 000 лв.

Нетните приходи от предоставени водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите са в размер на 1 078 000 лв. Основните приходи са от доставяне на вода на потребителите – 734 хил. лв., приходите от отвеждане на отпадъчни води са 81 хил. лв., 264 000 лв. са приходите от пречистване на отпадъчни води.

„Положителният финансов резултат от дейността на „ВКС” ЕООД гр. Пещера за 2017 г. се постигна чрез строги мерки спрямо некоректните клиенти на дружеството, най-ефектни от които бяха прекъсванията на нередовните платци, изграждането на нови сградни водопроводни отклонения и участъци от улични, основно в квартал „Луковица”.

Инкасираното количество вода за 2017 г. е 733 хил. куб. м. или с 10 хил. куб. м. повече спрямо предходната 2016 г. – 713 178 куб. м.

Инкасираното количество отпадъчни води за 2017 г. е 708 хил. куб. м.,   няма промяна спрямо 2016 г.

През 2017 г. фактурираните количества на пречистените отпадъчни води са 703 820 м3. През 2016 г. тези количества са били 447 466 м3. Цената за такса пречистване влезе в сила от 01.05.2016 г. и затова през 2016 г. количествата са значително по-малко“, отчете управителят на дружеството инж.Вукев.

Общите загуби на вода през 2017 г. във „ВКС” ЕООД гр. Пещера са  59.05 %.

Събираемостта на дружеството като цяло е по-висока от средната за водния сектор и е 85%, като несъбраните вземания за текущата година са 231 хил. лв., а за предходната са 221 хил. лв., дължащо се на увеличението на цената с 33%.

Дружеството прилага метод по прекъсване на водоснабдяването на неизрядните платци, като спазва цялата процедура по законоустановения ред /уведомява същите с писмо и изчаква 15-дневния срок, след което предприема необходимите действия/.

През изминалата 2017 г. „ВКС” ЕООД затвърди стабилното си финансово състояние, дължащо се на изключително изгодната за дружеството цена на електроенергията, получена при провеждането на обществена поръчка в края на 2016 г., както и добрата финансова и административна дисциплина, наложена от ръководството на дружеството.

От дружеството са закупени нови преносими инструменти и машини за отстраняване на авариите по водопроводната и канализационна мрежа в общ размер на 5883 лв. без ДДС.

Със съфинансиране от Община Пещера в размер на 19 455 лв. без ДДС е изграден на нов сондаж /дублиране на БПС-3/. През 2018 г. същият предстои да бъде оборудван с помпен агрегат след получаване на разрешително за водоползване.

Закупени са и два регулатора за налягане на стойност 5 260 лв. без ДДС, които след изграждане на съпътстващите ги шахти ще бъдат монтирани в с. Радилово и гр. Пещера.

В края на 2017 г. е закупен нов високо проходим автомобил на стойност 7 000 лв. без ДДС, с него е подменен на съществуващия към момента единствен такъв. Доставени се и 10 т кварцов пясък на стойност 10 000 лв. без ДДС за подмяната на съществуващия в бързия филтър на каптаж „Новомахленски”.

По подмяна на съществуващи участъци от водопроводната мрежа, дружеството е инвестирало 20 000 лв. без ДДС. Основните средства са вложени в квартал „Луковица” с цел изключване на незаконно присъединени потребители и намаляване на загубите на вода.

Общият размер на вложените средства извън изцяло аварийната дейност възлиза на 61 000 лв. без ДДС.

„Основен проблем през 2018 г. за „ВКС” ЕООД ще бъде неодобрения бизнес-план на дружеството за 2017 г. – 2021 г. поради независещи от нас причини, както и очакващия се сериозен скок на ел. енергията от м. август 2018 г. с около 20 лв. на мегават час. Не малък проблем ще бъде и изпълнението на Наредбата за изискванията и критериите за В и К операторите и за квалификацията на персонала им.

        

 

Коментари