Институции

Община Пещера ще получи над 1 милион лева за саниране на сгради

Написано от Пещераинфо

Пещера.Малко над 1 милион лева ще получи Община Пещера по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в мерки за енергийна ефективност са одобрени общо 32 проекта на 19 български общини. В рамките на процедурата са подадени общо 52 проектни предложения, които са селектирани след оценка за административно съответствие и допустимост, техническа и финансова оценка.

Проектите включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилища, сгради от общинската и държавната администрация, общинската образователна, социална и културна инфраструктура.

Процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение на първата мярка за енергийна ефективност в периферни райони, по която са сключени 170 договора на обща стойност над 167 млн. лв.

В Пещера по първата мярка бяха осигурени над 7 милиона лева, с които беше подобрена енергийната ефективност на 43 жилищни и 4 обществени сгради.

206 деца от ОДК, 103 служители на полицията и пожарната, 71 служители на общината и над 12 000 посетители годишно ще работят и ще се обучават в нови, много по-добри условия. 208 домакинства знаят какво предимството на своите енергийно ефективни домове.

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове – центрове на общини, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Целта е подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.

 

Коментари