Институции

Община Пещера успешно реализира проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“

Община Пещера успешно реализира проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ритуалната зала е публична общинска собственост, която  притежава статут на архитектурно-строителни недвижими културна ценност.

Стойност на проекта: 207 999,97 лв.

Съфинансиране от ЕФРР: 176 799,99 лв.

Национално финансиране: 31 199,98 лв.

Постигнати резултати:

Цялостно изолиране на сградата в съответствие с Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.
Застроена площ след извършената енергийна ефективност :143 кв.м.
Създадени условия за интегриране на групи в неравностойно положение, чрез приложени мерки за подобряване достъпността до общински услуги.
Осигурени по-добри условия на живот и работна среда;
Подобрени експлоатационни характеристики на сградата, което доведе до повишена рентабилност и удължаване на жизненият цикъл ,устойчиво управление и поддръжка на Ритуална зала.
Намаляване на разходите за енергия на общинска сграда: Ритуална зала.
Извършените мерки допринесоха за осъществяване на подкрепа за запазване на традиционните функции на град Пещера, предлагащи административни услуги за местното население.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0111 «Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

 

 

Коментари