Институции

Община Пещера търси социални асистенти

Пещера. Oбщина Пещера в качеството си на бенефициент по Проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към домашен социален патронаж – гр. Пещера“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома“, ще осъществи подбор на двама социални асистента. Кандидатите трябва да познават и прилагат нормативната уредба в сферата предоставянето на социални услуги в общността и в т.ч. услугата „Социален асистент“. Да организират и осъществяват ежедневни дейности, осигуряващи социалните условия, необходими за нормален живот на потребителите на социални услуги, а именно – помощ при общуване и подържане на социални контакти; развлечения и занимания в дома и извън него; четене на художествена литература; придружаване и оказване на помощ при разходка, да оказват съдействие при настаняване в болница, грижи в болница при необходимост; придружаване до личен лекар или специалист; проследяване правилното приемане и подпомагане при приемане на лекарства, предписани от лекар; оказване на съдействие при снабдяване с помощно-технически средства. Одобрените кандидати ще се включват в рганизиране и осъществяване на административни услуги – съдействие и подаване на документи пред ТЕЛК/НЕЛК, Дирекция „Социално подпомагане“, РУСО – пенсионен отдел и други; при изявено желание от страна на потребителя и с негови средства да пазарува, заплаща ел.енергия, вода, телефон, твърдо гориво.

 

Коментари