Институции Общество

Община Пещера спечели проект по програма Еразъм +

Пещера.Община Пещера спечели проект „Две минути и половина до полунощ – Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в основно училище“ по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование" –  "Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите"(КА201).

На 14.09.2017 г. се  подписа договор между Община Пещера и Национална агенция за Р България на Европейската комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Проектът се изпълнява съвместно с Република Македония – Комуналната компания "Водовод Кочани" гр. Кочани, Македонската геотермална асоциация (MAGA) гр. Скопие, ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ – Оризари и Република Хърватия – община Лудбрег, Регионална енергийна агенция "Север" (REAN) гр. Копривница и  Основно училище "Лудбрег“ гр. Лудбрег. От Р България партньори на Община Пещера са Регионална енергийна агенция Пазарджик (REAP) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера.

Проектът е насочен към повишаване на компетенциите и уменията на учителите и учениците в основното училище, с цел да се разбере науката за климата и да се обърне внимание на изменението на климата и необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници във и извън класната стая, както и да се развият силни умения за систематично мислене относно прогнозите за промяна в глобалния климат, като се насърчава подходът на критическото мислене към основните причини за този природен феномен.

Международният характер на предизвикателството за смекчаване на последиците от изменението на климата сам по себе си насърчава транснационалното сътрудничество и екипната работа сред всички страни по света. Тъй като много млади хора от много страни осъзнават сериозността на този проблем и спешната нужда от адекватни мерки, които трябва да бъдат предприети, човечеството има по-добри шансове да се справи с него. Транснационалното популяризиране и обмен на иновативни подходи, както и добри практики, е нещо, което "трябва да се прилага" на всяко възможно ниво, особено в образователния процес на младите поколения.   

Включването на различни социално-икономически типове партньори по проекта от три различни страни ще даде възможност за мултидисциплинарен подход, възможност за сравняване на различни казуси и по-алтернативни подходи за постигане на целите на проекта, които могат да бъдат използвани в бъдещия образователен процес.

Промяната на климата е международен въпрос, пред който е изправено човечеството, а отговорностите и участието на местните и регионалните власти е от решаващо значение за смекчаване на негативните въздействия.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността е 135 050 евро.

 

 

Коментари