Институции

Община Пещера работи по 7 европейски програми

Пещера.Пред Общински Съвет бе представена информация за работата на Община Пещера с евро фондовете за периода януари 2017 г. – юни 2018 г..

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в  периферните райони” – 7 400 345,58 лв. с ДДС.

Към момента се изпълняват следните проекти:

 • „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” –  677 762,27 лв.
 • “Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера”  –  789 698,79 лв.
 • „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс” – 406 793,74 лв.
 • „Повишаване на енергийната ефективност на публична общински сгради: Ритуална зала, гр. Пещера” –  207 999,97 лв.
 • „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 1” включваща 6 бр. жилищни сгради –  1 962 652,47 лв.
 • „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера ЛОТ 2” вкючваща 10 бр. многофамилни жилищни сгради –  772 030,16 лв.
 • „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 3” включваща 10 бр. многофамилни жилищни сгради –  628 253,66 лв.
 • „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 4” включваща 4 бр. многофамилни жилищни сгради –  1 060 298,17 лв.
 • „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера ЛОТ 5” включваща 11 бр. многофамилни жилищни сгради –  894 856,35 лв.

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020г.

 1. Проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“.
 •        Проектното предложение е одобрено.
 •      Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", на стойност 19 693 675,14 лева.
 •       Проектът включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране. Общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Белово, Септември и Лесичово, като част от РСУО – Пазарджик предвиждат изграждане на инсталация за предварително третиране на смесените си битови отпадъци и инсталации (три броя) за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Инсталациите ще се изградят: в рамките на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик за нуждите на общините Пазарджик, Пещера, Лесичово, Батак и Брацигово; в имот 387010, землище с. Варвара за нуждите на община Септември; в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище с. Дъбравите, за нуждите на община Белово. С проектните инсталации общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Лесичово, Септември и Белово ще отговорят на изискванията на ЗУО, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци и за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. Тези изисквания на законодателството се постигат с проектните инсталации за предварително третиране чрез отделяне на рециклируеми материали и отделяне на отпадъци с висока енергийна стойност за последващо оползотоворяване, чрез оползотоворяването на нестандартен компост от стабилизирането на подситовата фракция и както и чрез инсталациите за компостиране на биоотпадъци, чрез които се постига рециклиране на зелени и биоотпадъци. По този начин се допринася за изпълнение на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. – "Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци".
 •       Община Пещера е партньор, а водеща организация е Община Пазарджик.
 •       Обща стойност на проекта – 19 693 675,14 лв

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020Г.

Проект “Заедно”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.

 • На 31.10.2017г. приключи изпълнението на проект „Заедно“, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът, чиято цел е  предоставяне на  социалната услуга „личен асистент” стартира на  01.03.2016г.     
 • Общо 91 потребители – лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване са ползвали социалната услуга, от които 11 деца. Осигурена е заетост на 89 лични асистенти. Общата стойност на проекта е в размер на  465 591.19 лв.
 • Със средства от националния бюджет, в периода от 04.12.2017г. до 31.12.2017г., Община Пещера осигури заетост на 57 лични асистенти, които полагаха грижи за  64 потребители.
 • За осигуряване на устойчивост на схемата за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”, отново чрез средства от държавния бюджет са осигурени средства за предоставяне на услугата „личен асистент“. На 22.12.2017г. Община Пещера сключи  споразумение  с Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ и осигуряване на финансиране в размер на 262 020.00 лв. до 31.12.2018г.

Проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество.

 •        На 12.06.2018 г. Община Пещера подписа с Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

  • Целта на процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
  • В  проекта е предвидено реализирането на дейности за психологическо подпомагане, мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, с цел  насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия при включването им в заетост. В рамките на проекта ще бъде създадено общинско социално предприятие.
  • Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 376 488,57 лв.
  • Проектните дейности ще се изпълняват 17 месеца

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

Община Пещера е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Шарени мъниста“, процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж».

 • Проектът се изпълнява в партньорство със Сдружение „Асоциация за образователно лидерство“  и училищата в гр. Пещера.
 • Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ за проект „Шарени мъниста“ е в размер на 665 659,59 лв. и е със срок на изпълнение 30 месеца.

 

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАН От 01.08.2016г. в община Пещера функционира нов вид социална услуга в общността-обществена трапезария за жителите на град Пещера в рамките на проект “Подай ръка“, процедура „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“. Ежедневно, в работни дни,  се предоставя топъл обяд на 70 потребители. За 19 трудноподвижни и лежащо-болни лица доставката на храна се извършва по домовете им. Освен топъл обяд, за потребителите се предоставят и съпътстващи мерки – индивидуално консултиране за здравословно хранене, планиране на семеен бюджет, информиране, относно възможностите за ползване на административни и други социални услуги в Община Пещера и други.

 • Предоставянето на  социалната услуга стартира на 08.08.2016 г. и продължи до 30.04.2017 г. След кратко прекъсване, на 13.09.2017г. е подновена дейността на социалната услуга, чиято дейност ще продължи до 31.12.2019г.
 • Към настоящия момент, Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера извършва оценка на потребностите на целевите групи с оглед възможностите за увеличаване капацитета на социалната услуга.
 • Общата стойност на проекта е в размер на 145 199 лв.

 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, Ключова Дейност 2 – Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

Проект "Две минути и половина до полунощ – Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в началните училища".

 •      Проекта се изпълнява съвместно с Република Македония – Комуналната компания "Водовод Кочани" гр. Кочани, Македонската геотермална асоциация (MAGA) гр. Скопие, ОУ „Кръсте Петков Мисирков“ – Оризари и Република Хърватия – община Лудбрег, Регионална енергийна агенция "Север" (REAN) гр. Копривница и  Основно училище "Лудбрег“ гр. Лудбрег. От Р България партньори на Община Пещера са Регионална енергийна агенция – Пазарджик (REAP) и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера.
 •       Проектът има за цел да повиши компетенциите и уменията на учителите и учениците в основното училище, за да разберат науката за климата и да се справят с изменението на климата и необходимостта от използване на възобновяемите енергийни източници във и извън класната стая, както и да развият умения за систематично мислене на глобалните климатични промени, като се насърчава подхода на критичното мислене към основните причини за настъпването на тези промени. Промяната на климата е международен въпрос, пред който е изправено човечеството, а отговорностите и участието на местните и регионалните власти е от решаващо значение за смекчаване на негативните въздействия.
 •      Продължителността на проекта е 24 месеца.
 •      Проекта е на стойност от 135 050 €

 

ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“, Киберсигурност: Поверителност, Защита на данни, Цифрова идентификация

Проект "DEFeND".

 •        По проекта има 10 партньора, като водещата организациа е от Испания.
 •       Проектът DEFeND (заб. defend = защитавам) ще създаде платформа, която ще даде възможност на организации от различни сектори да направят оценка на съответствие за текущото си състояние, да планират дейности, които да помогнат за хармонизиране на своята система с изискванията на „Общия регламент относно защитата на данни“.
 •     Проектът стартира от 01.07.2018 г., продължителността му е 30 месеца.
 •      Проектът е на стойност от 3 326 987,50 €

 

Коментари