Институции

Община Пещера получи поредно одобрение от Държавен фонд „Земеделие“

Пещера. Община Пещера получи поредното одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от осова точка / о. т. / 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“, който ще се реализира с финансовата подкрепа на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Предстои кметът на Община Пещера Николай Зайчев да подпише договор с Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездно финансиране на проекта с одобрен размер на безвъзмездната финансова помощ 1 006 455,57 лв. , представляващ 100% от одобрените инвестиционни разходи.
С проектното предложение се предвижда да се подобри транспортно-експлоатационните качества на пътните настилки на следните улици  разположени на територията на община Пещера чрез реконструкция на общо 1206,42 м:
– ул. „Георги Кьосеиванов“ от км 0+455,78 до км 0+873  , град Пещера – дължина 417,22 м
– ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ , град Пещера – дължина 789,20 м

Конкретните цели на проекта са:
– Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура в община Пещера;
– Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото до подобрената техническа инфраструктура в община Пещера;
– Реконструкция на инфраструктура, която ще осигури директна транспортна свързаност в община Пещера; 
– Повишаване потенциала на община Пещера за развитие на туризъм, и за привличане на инвестиции, посредством подобряване на цялостния физически облик на населеното място;

С реализацията на проекта ще се подобри качеството на живот, не само за живущите на тези улици, но и за населението на цялата община, привлекателността и възможностите на населеното , ще доведе до подобряване икономическото положение и просперитета на населените места от общината чрез развитие на туризъм, привличане на инвеститорския интерес, задържане на младите и предприемчиви жители на общината и прекъсване на тенденциите на обезлюдяване на общината.

 

Коментари