Институции

Община Пещера обяви свое инвестиционно намерение

Пещера. Общинската администрация в града е обявила на своя сайт нвестиционното си намерение да реализира проект: “Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Пещера”, който включва: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Пещера за 25 000 еквивалент жители; доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа в гр. Пещера – 21 274 м. и доизграждане и  рехабилитация  на  водопроводна  мрежа в гр. Пещера – 17 077 м. Проектното предложение е внесено по процедура  BG161РО005/10/1.1102/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” на ОПОС. Резултатите от реализиране на инвестиционния проект ще бъдат: подобряване качеството на водоснабдяване, пълна изграденост на канализационната мрежа и чувствително намаляване на водоснабдителните загуби.

Коментари