Любопитно

Община Пещера иска равен достъп за образование

Пещера. Сред проблемите, свързани с интеграцията на децата и учениците от етнически малцинства, са  нередовното посещение на училище, затруднената им адаптация в детската градина и началното училище, силно изразеното усещане за принадлежност към ромската общност, от друга страна, безпокойството на родители от смесеното обучение на български и ромски деца. Според експертите решаването на тези проблеми изисква време предвид трудния процес на психологическо въздействие и преодоляване на социалната бариера сред родителите.Община Пещера продължава работата си по осигуряването на равен достъп и равни възможности за качествено образование, интегрирането на деца и ученици от различен етнически произход и със специални образователни потребности, което е приоритет на общинското ръководство в управлението.

Коментари