Институции

Община Пещера изпълни успешно проект  «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1»

Написано от Пещераинфо

Община Пещера изпълни успешно проект  «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1», реализиран  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 962 652,47 лв., който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на 6 многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Постигнати конкретни резултати:

 • Изпълнени мерки за енергийна ефективност на 6 бр. многофамилни жилищни сгради, както следва:

1. Златното кормило, ул.Цар Симеон„ №1 Вх.А и Вх.Б, Пещера

2. Родопи, ул.Цар Борис I„№ 6 Вх.А и Вх.Б, Пещера

3. Надежда, ул. Петър Стайков №2А и ул„Никола Дуров“ №10, Пещера

4. Строител, ул.„Михаил Такев“Бл. № 3, Пещера

5. Бор, ул. Михаил Такев № 1, Пещера

6. Купена, ул. Михаил Такев № 37, Пещера

 • Цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.
 • Достигане на клас на енергопотребление „В“ и „С“ на сградите.
 • Намаляване на разходите за енергия на жилищните сгради.
 • Осигурени по-добри условия на живот и по-добро качество на въздуха, намаляване на крайното енергийно потребление и косвено-до редуциране на емисиите на парникови газове.
 • Извършените мерки допринесоха за подобряване на енергийните характеристики на жилищния фонд за създаване на по-достъпни и атрактивни жилища, вследствие на което ще се ограничи размера и темпа на миграция към по-големите градове на страната.
 • Подобрени експлоатационни характеристики на сградите, което доведе до повишена рентабилност и удължаване на жизненият цикъл на сградите ,устойчиво управление и поддръжка.
 • Издадени Удостоверения за въвеждане в експлоатация за 6 бр. многофамилни жилищни сгради.
 • Реализацията на проекта оказа        пряко положително въздействие върху следните целеви групи:
 • 70 бр. домакинства
 • 214 души
 • 6 сгради
 • 70 етажни собствености.

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0010 «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.

Коментари