Институции

Община Пещера изпълни успешно проект  «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 4»

Написано от Пещераинфо

Община Пещера изпълни успешно проект  «Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 4», реализиран  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 060 298,17лв. който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на 4 многофамилни жилищни сгради в община Пещера, в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет 4ос на процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", ПО 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони " на ОПРР 2014-2020.

Постигнати конкретни резултати:

 • Изпълнени мерки за енергийна ефективност на 4 бр. многофамилни жилищни сгради, както следва:

1. Букет, ул. Беглика № 6 ,

2. Еделвайс, ул. Беглика № 2,

3. ул. Симон Налбант № 46,

4. ЖСК Млада Гвардия, ул. Г. Зафиров № 33 и ул. Г. Зафиров № 35

 • Цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.
 • Достигане на клас на енергопотребление „В“ и „С“ на сградите.
 • Намаляване на разходите за енергия на жилищните сгради.
 • Осигурени по-добри условия на живот и по-добро качество на въздуха, намаляване на крайното енергийно потребление и косвено-до редуциране на емисиите на парникови газове.
 • Извършените мерки допринесоха за подобряване на енергийните характеристики на жилищния фонд за създаване на по-достъпни и атрактивни жилища, вследствие на което ще се ограничи размера и темпа на миграция към по-големите градове на страната.
 • Подобрени експлоатационни характеристики на сградите, което доведе до повишена рентабилност и удължаване на жизненият цикъл на сградите ,устойчиво управление и поддръжка.
 • Издадени Удостоверения за въвеждане в експлоатация за 4 бр. многофамилни жилищни сгради.
 • Реализацията на проекта оказа        пряко положително въздействие върху следните целеви групи:
 • 58 бр. домакинства
 • 115 души
 • 4 сгради
 • 58 етажни собствености.

 

 

 

Коментари